Formació

La formació és un element clau per mantenir un equip professional altament qualificat. Per això, el Consorci disposa d'una Política de Formació del personal i elabora anualment un Pla de Formació. Durant el 2015, s'ha finalitzar el programa de formació en gestió per competències, que ha inclòs el 100% de la plantilla. De fet, és poc habitual que hi hagi una activitat formativa tan global, doncs normalment són més específiques. Per això mateix, el 2014 el compliment del Pla de Formació va ser del 95%, mentre que aquest 2015 ha estat del 84%, que ja és un valor més normal.

INDICADORS DE FORMACIÓ 2014 2015
Despesa en formació per professional 385 € 349 €
Professional convocats al Pla de Formació 86% 78%
Mitjana d'hores de formació* Dones Homes Total Dones  Homes Total
· Facultatius 5,09 5,19 5,14 4,14 3,01 3,53
· Infermeria 12,9 10,19 12,57 10,82 9,84 10,7
· Administració, tècnic i direcció 10,06 17,04 11,28 7,6 6,51 7,41
· Logística i serveis generals 6,5 15,69 11,4 1,01 2,83 1,98
(*) Formació grupal: computa el total de treballadors inclosos suplents. A banda de les accions
incloses al Pla, el personal facultatiu assisteix a activitats formatives fora de l'àmbit de gestió del CHV.
COMPLIMENT DE LA FORMACIÓ 2014 2015
Salut laboral 100% 24%*
Qualitat i millora contínua 100% 100%
Prevenció i actuació en emergències -** 100%
Prevenció i control de la infecció 100% 100%
Reanimació cardiopulmonar 100% 100%
Atenció al client 100% 89%
Pla de formació anual 95% 84%
(*) La disminució ve donada per una planificació més alta del que després ha pogut assistir, i al fet que el curs de 'Mobilització de malalts' no es va portar a terme per causes alienes.
(**) El 2014 no es va planificar ni realitzar cap acció classificada en aquesta àrea.