Salut i seguretat

El CHV està compromès amb la prevenció de riscos laborals (PRL) i treballa perquè tots els professionals exerceixin la seva activitat en un entorn de treball saludable i segur. En aquest sentit, porta a terme avaluacions de riscos laborals de tots els llocs de treball i els adequa en funció dels resultats obtinguts. A més, s'investiguen els accidents, incidents i comunicats de risc que es registren i, si s'escau, s'adopten mesures correctores i/o preventives. Des del 2005, comptem amb un sistema de gestió integrat de PRL i Medi Ambient, certificat segons la norma internacional OHSAS 18.001:2007.

INDICADORS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 2014 2015
Baixes laborals
Índex d'incidència
(accidents amb baixa per cada mil treballadors exposats)
26,88 51,99*
Durada mitjana de les baixes
(mitjana de jornades perdudes respecte el total d'accidents amb baixa)
33,45 35,27
Índex de freqüència
(accidents amb baixa per milió d'hores treballades)
18 35,03
Índex de gravetat
(jornades perdudes per mil hores treballades)
0,61 1,24
Formació en prevenció
Professionals que han rebut formació en PRL 311 148
Mitjana d'hores de formació en PRL
(per treballador que ha rebut formació)
1,8 5,74
Altres indicadors
Comunicats d'incidència de professionals 301 403
Compliment dels objectius en PRL 93,10% 93,69%
Cost de les mesures desenvolupades en PRL 14.872 € 16.541
(*) Enguany, s'han incrementat un 80% els accidents laborals, causats principalment per sobreesforços.

Prevenció de la conflictivitat

Amb la voluntat de fomentar un bon clima laboral i evitar circumstàncies que puguin desembocar en situacions conflictives, el CHV ha mantingut les següents actuacions de caràcter preventiu:

  • Assessorar per garantir el compliment de les normatives internes
  • Detectar, recollir i analitzar les necessitats i/o conflictes professionals amb la finalitat de definir-ne la solució òptima.
  • Establir i mantenir una bona comunicació amb els representants sindicals.
  • Sensibilitzar els comandaments en la gestió i resolució interna de conflictes.
  • Realitzar les entrevistes de sortida amb l'objectiu d'analitzar-ne els motius.
  • Organitzar, periòdicament, enquestes de clima.

A més, el Consorci compta amb una instrucció per gestionar els expedients disciplinaris i amb un Grup d'Intervenció en casos d'assetjament.