Plans de millora

L'anàlisi de l'opinió dels usuaris permet identificar aspectes que ens ajuden a millorar la nostra feina. A partir dels resultats obtinguts, tant d'estudis com de les reclamacions i suggeriments rebuts, es fa una priorització i un pla de millora amb accions que tenen com a finalitat donar resposta als aspectes plantejats. L'any 2015, s'han dut a terme accions de millora en relació als següents aspectes:   

  • Reduir la llista d'espera quirúrgica
  • Reduir la llista d'espera de proves complementàries
  • Afavorir el descans dels malalts a la nit
  • Garantir la intimitat i confidencialitat
  • Millorar les valoracions de la discapacitat
  • Millorar les TIC (app)
  • Millorar l'accessibilitat i senyalització
  • Millores en adaptació dels centres a discapacitats
  • Millorar la climatització dels espais d'obra nova
  • Millores en el servei de cuina

Organització i tràmits

L'any 2015 s'han implantat accions per a garantir els terminis de realització de les intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques ambulatòries. La cirurgia oncològica no supera els 45 dies d'espera i la resta d'intervencions no superen l'any. Un alt percentatge de proves diagnòstiques es realitza en els terminis establerts de 30 dies en les preferents i de 90 dies en les ordinàries. L'aplicació d'aquestes accions ha suposat una disminució de llista d'espera quirúrgica del 4,33%, situant la mitjana de demora en 5,2 mesos.

Accessibilitat a les instal·lacions

Des de 2012, el CHV està implementant un pla de navegabilitat dirigit a millorar la informació i a facilitar l'orientació dels usuaris dins els seus edificis, posant especial cura en les persones amb dificultats de visió, de mobilitat o de comprensió. L'any 2015, s'han aplicat millores en 14 espais, com la nova retolació per a invidents de l'Hospital Universitari de Vic, la incorporació de mapes i indicacions als recintes exteriors de l'Hospital i la Clínica de Vic, l'ambientació de les àrees pediàtriques adaptada a infants o la millora de la senyalització de les unitats de convalescència i psicogeriatria de l'Hospital de Manlleu, de la Clínica del Dolor i de la UCI. En l'actualitat, el 88,67% dels espais del CHV (55.665 metres quadrats) ja compten amb la nova senyalització adaptada als estàndards d'accessibilitat i de Health Literacy (alfabetització en salut).

Informació als pacients

Promoure la comunicació i la transparència és una línia de treball clau per millorar la satisfacció dels usuaris i per contribuir a l'apoderament dels pacients. En aquest sentit, l'any 2015 s'ha posat en marxa una aplicació perquè els usuaris puguin accedir des del mòbil, de manera fàcil, segura i personalitzada, als serveis en línia relacionats amb l'assistència sanitària. També s'han incorporat noves utilitats i continguts al web www.chv.cat relacionats amb l'atenció a la salut mental, els programes de cribratge, la convocatòria de places o les consultes al Comitè d'Ètica Assistencial, així com un nou i millorat Portal de la Transparència.

Enguany, també s'ha ampliat la revisió de la llegibilitat dels fulls d'informació que es lliuren als pacients, tant en l'acollida com en les proves complementàries. S'han analitzat un total de 196 fulls, dels quals, el 85,71% compleixen el criteri de lectura fàcil o bastant fàcil.

Privacitat de l'usuari

La intimitat i la confidencialitat de les dades són aspectes clau per a la dignitat de les persones i estan recollits tant al Codi Ètic del CHV com en un protocol específic. Durant l'any 2015, s'han fet sessions per a la difusió del protocol, que va ser revisat, i no s'ha registrat cap reclamació en relació a la intimitat i confidencialitat. El grau de satisfacció dels pacients en aquests aspectes és d'un 86,1% a hospitalització pública i d'un 98,9% en l'la privada, millorant en 2 punts en relació a les enquestes que s'havien realitzat l'any 2012.