Satisfacció dels pacients

La Unitat d'Atenció al Ciutadà-Client duu a terme accions per conèixer el grau de satisfacció de pacients i familiars. Aquesta informació, juntament amb la que s'extreu de les enquestes del CatSalut, serveix per identificar aspectes de millora i plantejar canvis organitzatius que ens permetin avançar cap a l'excel·lència en l'atenció al pacient.

ACTUACIONS PER DETECTAR LA SATISFACCIÓ
Enquestes del CatSalut
• Hospitalització
Percepció global del servei rebut: 8,03 (sobre 10)
Tornaria a utilitzar els serveis: 83,8%
• Hospitalització privada
Percepció global del servei rebut: 8,80 (sobre 10)
Tornaria a utilitzar els serveis: 98,4%
Enquestes de valoració de l'assistència
• Clínica del dolor.
Nivell de satisfacció global: 8,2 (sobre 10)
Rapid recovery en pròtesi de genoll. Es tornaria a operar amb el mateix procediment: 87,8%
Informació dels professionals de cures a l'alta hospitalària
  - Explicacions del que havia de fer a casa:  91,6%
  - Informació entenedora:  96,5%
• Servei de valoració de la dependència (sobre 5)
Valoració de la citació: 4,10. Valoració del tècnic: 4,41
• Servei de valoració de la discapacitat (sobre 5)
Valoració de la citació: 4. Valoració global: 3,69
Valoració de l'accessibilitat
Compliment de l'horari en les vistes a Consulta Externa: 74,3% de visites realitzades amb un retard inferior a 15 minuts
Valoració de l'hoteleria
Satisfacció amb el servei de cuina: HUV: 88%  HSJM: 89%  Residència Aura: 85%
Valoració de nous espais
Remodelació planta 2 de Clínica de Vic: 7,50 (sobre 10)
Valoració dels professionals en formació
Satisfacció mitjana dels residents amb la formació: 3,17 (sobre 5)

Aprofundint en l'experiència dels pacients

L'any 2015, s'han realitzat grups focals per conéixer perquè havia disminuït lleugerament la satisfacció dels pacients de Consulta Externa. Les conclusions més rellevants han estat:

  • Els professionals disposen de poc temps per dedicar a cada visita i es té la sensació que tenen molta pressa.
  • L'automatització de la programació fa que hi hagi poc contacte amb personal administratiu. El temps d'espera fins que es rep l'avís que la visita o prova ha estat programada genera incertesa.
  • Dificultat d'algunes persones per utilitzar el qmàtic (sistema automàtic de recepció i avís per entrar a la consulta).
  • El tracte en general és positiu, tot i algunes experiències negatives amb professionals molt concrets.
  • Es valora positivament la coordinació amb l'atenció primària, especialment la possibilitat de poder veure informàticament la informació clínica.

Centrats en la persona

El model d'atenció centrada en la persona té en compte les circumstàncies i preferències, les necessitats i els valors particulars de cada pacient. Les habilitats de comunicació dels professionals i la participació de la persona en les decisions que l'afecten són elements clau per millorar l'atenció i per incrementar el coneixement dels pacients sobre la salut i les competències en l'auto-cura. Alhora, es millora l'experiència del pacient, doncs un malalt implicat en el seu procés és una persona més satisfeta, més responsable i menys demandant de recursos inapropiats.