Professionals, persones usuàries i familiars cada vegada tenen un rol més actiu i participatiu

Us presentem la Memòria d'activitat i balanç social 2017 de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. Les institucions com la nostra han d'adaptar-se per atendre uns ciutadans amb més capacitats i coneixements, que demanen formes de relació diferents amb els professionals. L'autonomia personal i la personalització  són nous valors que ens porten a incorporar una cultura de relació dels  professionals amb els usuaris més horitzontal i compartida. Aquesta cultura és present cada vegada més a tota l'organització.
 
Aquests són alguns dels elements clau del model d'Atenció Centrada en la Persona (ACP),  en què aquesta és part activa de la planificació, el desenvolupament i l'avaluació del procés d'atenció, amb l'objectiu que aconsegueixi els màxims nivells possibles de salut, qualitat de vida i benestar i que se li respecti la dignitat, els drets, les necessitats i les preferències.

Durant aquest exercici hem dut a terme una procés participatiu per revisar l'enunciat de la
de la Missió i de la Visió de la FHSC, que ha incorporat aquest concepte així com els de l'atenció compartida i integrada de les persones amb les altres entitats del territori.  
 
Entendre les experiències i les emocions dels que estan involucrats en rebre els nostres serveis  és clau per a la planificació d'estratègies de millora contínua, per saber què valoren de nosaltres i en què hauríem de canviar. Cada vegada més les persones usuàries i les seves famílies tenen la oportunitat d'expressar la seva opinió a través de grups focals i entrevistes que durant el 2017 s'han en varis dels dispositius assistencials,  com ara al Programa de Ferides de l'Hospital de Dia, a les unitats d'avaluació integral  o a les residències  d'El Nadal i F. Gallifa de Sant Hipòlit.  

També es necessari però entendre les experiències i les emocions dels que estem involucrats en oferir aquests serveis.  En les sessions internes  de presentació de resultats hem reflexionat sobre Què ens ha sortit bé?, Què hem après? i  Què hauríem pogut fer millor? durant el 2017, amb aportacions molt vàlides com per exemple el desenvolupament del model d'ACP, l'evolució dels projectes territorials d'atenció integrada, com ara el Projecte de Gestió de l'Atenció Complexa i els resultats en docència i recerca, amb dos projectes subvencionats dins  el Pla estratègic de recerca i innovació en salut i un pel FIS. Aquest 2017, també ha estat el de l'estrena de la Facultat de Medicina de la UVic_UCC,  un projecte en el que estem plenament involucrats i que marca un salt endavant en la nostra condició d'Hospital Universitari.

Resultats globals

El 2017, la institució va tancar l'any amb equilibri econòmic i amb un compliment de pràcticament el 80% dels objectius assistencials a l' Hospital Universitari de la Santa Creu (HUSC)  i el 94,6% a El Nadal-SGG. L'HUSC va atendre 4.869 episodis assistencials, un 8,54% més que el 2016, quan n'hi havia hagut 4.486. Pel que fa l'activitat ambulatòria i domiciliària, es van fer més de 9.000 sessions d'Hospital de Dia i de 6.000 de Rehabilitació Ambulatòria i 6.242 visites a domicili. Per la seva banda, El Nadal SGG va atendre 399 usuaris. Durant l'any no hi va haver cap reclamació de tracte a cap dispositiu de la Fundació.

Pel que fa als resultats de l'equip humà, remarcar que està format per 278 persones a finals d'any, onze més que l'any passat, de les quals 122 treballen a l'HUSC i 155 a El Nadal amb una contractació indefinida superior al 75%.  Malauradament  però,  l'absentisme laboral ha incrementat força respecte els exercicis anteriors.

Durant l'any hem anat avançant en el projecte d'ampliació i modernització de l'HUSC, amb diverses vicissituds que han estat superades, i s'ha dut  a terme també un procés participatiu de revisió de les Línies Estratègiques generals de la FHSC pel període 2018-2019 que  han de fer possible avançar per assolir la nostra visió.  

Volem acabar la presentació expressant el nostre agraïment a tot l'equip humà de l'entitat per la seva dedicació, el seu alt grau de compromís i pels resultats assolits l'any  2017. Aquesta Memòria mostra el valor de tot el que feu, de tot el que aporteu als altres.