Economia i societat

Una acurada gestió financera és imprescindible per garantir el futur de la institució. Però, a més de ser un motor econòmic de la comarca, per la seva vocació d'assistència a les persones vulnerables, la Fundació i els seus centres són un referent social i mantenen un estret vincle amb la comunitat i amb el territori.

EVOLUCIÓ 2014 2015 2016 2017
Ingressos 11.037.440 € 11.444.675€ 11.864.655€ 12.065.261€
INGRESSOS I DESPESES (milers d’€) 2016 2017
INGRESSOS PER TIPOLOGIA DE SERVEI
Activitat sanitària 7.271 7.409
Activitat dependència 4.427 4.524
Altres ingressos 166 132
TOTAL 11.864 12.065
DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
Personal 7.565 7.676
Consums 2.902 2.957
Altres despeses 1.397 1.432
TOTAL 11.864 12.065
BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU Actiu no corrent 8.302.537
Actiu corrent 3.775.193
PASSIU Patrimoni net 8.263.299
Passiu no corrent 1.526.313
Passiu corrent 2.288.118