Compromesos amb la sostenibilitat

Tenir cura del medi ambient és també una manera de tenir cura de la salut. Per això, com un aspecte clau en la seva política de responsabilitat social, la Fundació impulsa diferents accions i programes per la sostenibilitat, per mitjà d'una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.

ENERGIA Consum (Mwh) Per superfície (Mwh/m2)
  2016 2017 2016 2017
ELECTRICITAT
Hospital 527 511 0,084 0,081
El Nadal 881 853 0,104 0,101
TOTAL 1.408 1.364 0,095 0,092
GAS NATURAL
Hospital 955 961 0,143 0,144
El Nadal 963 968 0,113 0,114
TOTAL 1.918 1929 0,13 0,131
Consum energètic total 3.326 3.293 0,223 0,221
AIGUA Consum (m3) Per superfície (m3/100m2)
  2016 2017 2016 2017
Hospital 7.873 4.386 125 70
El Nadal 8.069 5.341 95 63
TOTAL 15.942 9.727 107 65
RESIDUS (tones) 2016 2017 Destí
Rebuig (grups I i II) 44,86 47,98 Abocador
Grup III 2,04 2,34 Esterilització / abocador
Paper i cartró 18,62 17,95 Reciclatge
Tòners 0,013 0,034 Gestor especialitzat
Voluminosos 0,42 0,54 Deixalleria municipal
TOTAL  65,95 68,84