Atenció sanitària

A l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic oferim assistència sanitària especialitzada en els àmbits de la Geriatria, les Cures pal·liatives i la Psicogeriatria / demències, majoritàriament de tipus públic -concertada amb el CatSalut- però també privada. A més, de forma coordinada amb altres centres, fem diagnòstics, tractaments, prevenció, recerca i formació.

Les dades del 2017 mostren com l'activitat sanitària que ofereix la Fundació creix any rere any, en paral·lel a l’envelliment de la població i a l’augment de les seves necessitats assistencials. Enguany, hem atès un total de 4.740 episodis assistencials a l'Hospital Universitari de la Santa Creu, un 5,6% més que l'any anterior (4.486). Així mateix, es constata la progressiva evolució cap a un tipus d'assistència cada vegada més ambulatòria, on guanyen pes recursos com l’Hospital de dia o els processos d’avaluació multidisciplinària.

EVOLUCIÓ DE LES ALTES 2016 2017 Variació
Hospitalització 1.421 1.448 ▲ 1,9%
Processos d'avaluació multidisciplinar 477 474 ▼ 0,6%
Hospital de dia 410 457 ▲ 11,4%
Atenció domiciliària (PADES / HD) 738 703 ▲ 4,7%
UFISS geriatria i cures pal·liatives* 1.319 1.386 ▲ 5,0%
Unitat Geriàtrica d'Aguts* 922 1.077 ▲ 16,8%
Rehabilitació ambulatòria 521 581 ▲ 11,5%
(*) Recursos que desenvolupen la seva activitat a l’Hospital Universitari de Vic

Cartera de serveis sanitaris:

Hospitalització

  • SUBAGUTS: atenció a persones amb malalties en fase de recuperació i amb pèrdua d'autonomia.
  • CONVALESCÈNCIA/POSTAGUTS: atenció de persones amb processos crònics de forma transitòria i amb l'objectiu de coordinar el recurs idoni a l'alta.
  • CURES PAL·LIATIVES: atenció integral i continuada de persones en situació de malaltia crònica avançada.
  • PSICOGERIATRIA/ UNITAT DE DEMÈNCIA: atén a persones amb deteriorament cognitiu i/o trastorns mentals que requereixen ingrés per avaluació diagnòstica, control de símptomes i suport.
  • EQUIP DE SUPORT A L'HOSPITAL D'AGUTS (UFISS): avaluació, consulta, gestió de casos, connexió i assistència de malalts amb malaltia crònica.

Atenció diürna ambulatòria

  • HOSPITAL DE DIA: atenció temporal de persones amb necessitats de rehabilitació, tractament i seguiment.
  • EQUIPS D'ATENCIÓ INTEGRAL AMBULATÒRIA: unitat de diagnòstic i seguiment de malalts geriàtrics, psicogeriàtrics i pal·liatius.
  • REHABILITACIÓ AMBULATÒRIA: atenció de persones amb dèficits i discapacitats tributaris de rehabilitació mèdica en règim ambulatori.

Atenció comunitària

  • EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI (PADES) / HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA: equip mixt FHSC-CHV per a l'avaluació, consulta, gestió de casos, connexió i assistència en el seu domicili de malalts crònics, especialment en situacions complexes i de seguiment de tractaments.