Economia i societat

Una acurada gestió financera és imprescindible per garantir el futur de la institució. Però, a més de ser un motor econòmic de la comarca, per la seva vocació d'assistència a les persones vulnerables, la Fundació i els seus centres són un referent social i mantenen un estret vincle amb la comunitat i amb el territori.

El 2019, la institució ha tancat l'any amb importants resultats negatius de l'activitat ordinària que, a diferència de l'any anterior, no s'han pogut compensar amb resultats positius d'operacions de patrimoni, ja que no se n'han produït. Aquests resultats s'interpreten bàsicament per un finançament insuficient per part de l'Administració.

EVOLUCIÓ 2015 2016 2017 2018 2019
Ingressos 11.444.675€ 11.864.655€ 12.065.261€ 12.049.106€ 12.417.739€
INGRESSOS I DESPESES (milers d’€) 2017 2018 2019
INGRESSOS PER TIPOLOGIA DE SERVEI
Activitat sanitària 7.409 7.299 7.596
Activitat dependència 4.524 4.525 4.629
Altres ingressos 132 225 192
TOTAL 12.065 12.049 12.417
DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
Personal 7.676 7.903 8.278
Consums 2.957 2.991 3.123
Altres despeses 1.432 1.155 1.016
TOTAL 12.065 12.049 12.417
BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU Actiu no corrent 12.880.228
Actiu corrent 2.923.557
PASSIU Patrimoni net 7.926.495
Passiu no corrent 5.194.362
Passiu corrent 2.682.928