Atenció sanitària

A l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic oferim assistència sanitària especialitzada en els àmbits de la Geriatria, les Cures pal·liatives i la Psicogeriatria / demències, majoritàriament de tipus públic -concertada amb el CatSalut- però també privada. A més, de forma coordinada amb altres centres, fem diagnòstics, tractaments, prevenció, recerca i formació.

Les dades de 2019 mostren una reducció de l'activitat sanitària duta a terme per la Fundació. Enguany, hem atès 4.439 episodis assistencials a l'Hospital Universitari de la Santa Creu, un 5,7% menys que l'any anterior. La disminució observada en el nombre de pacients hospitalitzats al centre també s'ha produït en l'activitat vinculada a l'hospital d'aguts (hospitalització domiciliària, UFISS i Unitat Geriàtrica d'Aguts). Tanmateix, es constata com l'assistència ambulatòria guanya més protagonisme amb l'augment de l'activitat a l'Hospital de dia i la consolidació dels processos d'avaluació multidisciplinària.

EVOLUCIÓ DE LES ALTES 2017 2018 2019 Variació
Hospitalització 1.448 1.331 1.292 ▼ 2,9%
Processos d'avaluació multidisciplinar 474 470 474 ▲ 0,8%
Hospital de dia 457 401 442 ▲ 10,2%
Atenció domiciliària (PADES / HD) 703 745 711 ▼ 4,5%
UFISS geriatria i cures pal·liatives* 1.386 1.447 1.333 ▼ 7,8%
Unitat Geriàtrica d'Aguts* 1.077 1.251 1.077 ▼ 13,9%
Rehabilitació ambulatòria* 581 509 443(**) 12,9%
(*) Recursos que desenvolupen la seva activitat a l’Hospital Universitari de Vic
(**) Activitat fins al 30 de setembre

Cartera de serveis sanitaris:

Hospitalització

  • SUBAGUTS: atenció a persones amb malalties en fase de recuperació i amb pèrdua d'autonomia.
  • CONVALESCÈNCIA/POSTAGUTS: atenció de persones amb processos crònics de forma transitòria i amb l'objectiu de coordinar el recurs idoni a l'alta.
  • CURES PAL·LIATIVES: atenció integral i continuada de persones en situació de malaltia crònica avançada.
  • PSICOGERIATRIA/ UNITAT DE DEMÈNCIA: atén a persones amb deteriorament cognitiu i/o trastorns mentals que requereixen ingrés per avaluació diagnòstica, control de símptomes i suport.
  • EQUIP DE SUPORT A L'HOSPITAL D'AGUTS (UFISS): avaluació, consulta, gestió de casos, connexió i assistència de malalts amb malaltia crònica.

Atenció diürna ambulatòria

  • HOSPITAL DE DIA: atenció temporal de persones amb necessitats de rehabilitació, tractament i seguiment.
  • EQUIPS D'ATENCIÓ INTEGRAL AMBULATÒRIA: unitat de diagnòstic i seguiment de malalts geriàtrics, psicogeriàtrics i pal·liatius.
  • REHABILITACIÓ AMBULATÒRIA: atenció de persones amb dèficits i discapacitats tributaris de rehabilitació mèdica en règim ambulatori.

Atenció comunitària

  • EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI (PADES) / HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA: equip mixt FHSC-CHV per a l'avaluació, consulta, gestió de casos, connexió i assistència en el seu domicili de malalts crònics, especialment en situacions complexes i de seguiment de tractaments.