Compromesos amb la sostenibilitat

Tenir cura del medi ambient és també una manera de tenir cura de la salut. Per això, com un aspecte clau en la seva política de responsabilitat social, la Fundació impulsa diferents accions i programes per la sostenibilitat, per mitjà d'una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.

ENERGIA Consum (Mwh) Per superfície (Mwh/m2)
  2017 2018 2019 2017 2018 2019
ELECTRICITAT
Hospital 511 565 688 0,081 0,090 0,107
El Nadal 853 800 835 0,100 0,094 0,098
TOTAL 1.364 1.365 1.523 0,181 0,184 0,205
GAS NATURAL
Hospital 961 1.129 1.024 0,153 0,179 0,160
El Nadal 968 1.026 980 0,113 0,120 0,115
TOTAL 1.929 2.155 2.004 0,266 0,299 0,275
Consum energètic total 3.293 3.520 3.527 0,447 0,483 0,480
AIGUA Consum (m3) Per superfície (m3/100m2)
  2017 2018 2019 2017 2018 2019
Hospital 6.242 5.517 5.641 99 88 88
El Nadal 7.970 6.800 7.381 94 80 87
TOTAL 14.212 12.317 13.022 193 168 175
RESIDUS (tones) 2017 2018 2019 Destí
Rebuig (grups I i II) 47,9 51,4 41,8 Abocador
Grup III 2,3 2 2,1 Esterilització / abocador
Paper i cartró 17,9 17,1 15,7 Reciclatge
Tòners 0,034 0,012 0,010 Gestor especialitzat
Voluminosos 0,5 0,8 0,8 Deixalleria municipal
TOTAL  68,8 71,3 60,4 --