Compromesos amb la Prevenció de Riscos Laborals i amb el Medi Ambient

Al Consorci Hospitalari de Vic compartim les inquietuds de la societat en relació amb la protecció del medi ambient i la salut de les persones. Per això, i en coherència amb els valors que ens són propis, ens comprometem envers la prevenció de riscos laborals i la protecció del medi ambient.

Principals línies d'actuació de la política de prevenció i medi ambient*:

 • Promoure la prevenció de riscos laborals a través d'una planificació adequada i ordenada.
 • Contribuir a la conservació i la millora de l'entorn i vetllar perquè totes les decisions i les activitats que duem a terme estiguin presidides pel respecte al medi ambient.

Els nostres compromisos

 1. Incorporar els aspectes de seguretat i salut laboral i els aspectes de medi ambient com a objectius bàsics en la gestió global de l'empresa.
 2. Complir la legislació vigent i els altres requisits als quals ens hem subscrit voluntàriament en aquestes matèries.
 3. Implantar un sistema de gestió que integri la cultura de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient, en tots els processos de presa de decisions.
 4. Focalitzar les actuacions de gestió ambiental en l'emergència climàtica, amb actuacions de mitigació i també d'adaptació; així com d'economia circular.
 5. Establir responsabilitat en PRL i medi ambient a tota l'organització. La Direcció en té atribuïda la principal responsabilitat, la qual es transmet de forma jeràrquica i funcional a tots els comandaments i professionals, que l'han d'incorporar als processos de treball i respondre de les actuacions negligents i/o dels incompliments de la normativa.
 6. Coordinar la PRL i la protecció del medi ambient i vetllar, des de la Direcció, per prioritzar, planificar, fer seguiment i revisar els objectius i activitats preventives.
 7. Oferir als professionals la informació i formació necessàries per fer les seves tasques amb un elevat grau de seguretat i salut laboral i amb un baix impacte sobre el medi ambient, de forma que tota l'organització se senti implicada.
 8. Consultar i implicar els professionals en les qüestions relacionades amb el sistema de seguretat i salut en el treball i la protecció del medi ambient.
 9. Establir indicadors per avaluar el rendiment de les accions i poder garantir una millora contínua (PDCA: Planificar, Dur a terme, Controlar i Ajustar).
 10. Informar els proveïdors, usuaris i a la societat en general sobre la nostra política, per tal que adoptin pràctiques formals en aquestes matèries.
 11. Facilitar la informació referent als riscos propis de l'activitat del CHV a les empreses i professionals externs que treballin dins de les nostres instal·lacions, i exigir-los el compliment de la normativa vigent en aquestes matèries.
 12. No acceptar mai cap suport de la indústria del tabac. El CHV forma part de la Xarxa Catalana d'Hospitals lliures de Fum i segueix el codi d'estàndards de qualitat de la Global Network for Tobacco Free Health Care Services.
 13. Promoure l'actuació preventiva i de promoció de la salut a conseqüència de la situació produïda per la pandèmia COVID-19.