Gestió i tractament

A l’hora de gestionar-ne la recollida i el seu posterior tractament, classifiquem l’àmplia diversitat de residus associats a les nostres activitats en dos grans blocs segons el seu potencial nociu per a la salut i el medi ambient:

  • Residus perillosos: (7,6%)  hemoderivats i altres residus biològics, residus citotòxic (Grup IV), químics reactius, formol i altres residus com fluorescents, piles etc. Aquests residus NO són valoritzables i requereixen un tractament específic (autoclau per inertitzar abans d'abocador o incineració).
  • Residus no perillosos (92,4%): residus sanitaris no perillosos (Grup III)→ no valoritzables (destí abocador) / paper i cartró, envasos, matèria orgànica → valoritzables
RESIDUS 2020 2021 2022 Mitjana 3a
Residu total per treballador (tones/treb.)
Total 1,64 1,38 1,88 1,89
HUV+OSM 0,44 0,50 0,35 0,41
CdV 0,43 0,09 0,95 0,83
HSJM 0,76 0,79 0,58 0,65
Residu perillós per treballador (tones/treb.)
Total 0,17 0,10 0,05 0,11
HUV+OSM 0,11 0,08 0,04 0,06
CdV 0,01 0,01 0,01 0,01 =
HSJM 0,05 0,01 0,00 0,02
Percentatge de residus valoritzats respecte al total (%)
HUV+OSM 26% 19% 24% 23%
CdV 13% 15% 1% 5%
HSJM 53% 49% 59% 54%
CHV 30% 22% 28% 26%
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).