Emissions de gasos d'efecte hivernacle - Petjada de carboni

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle del CHV estan directament relacionades amb l'evolució del consum d'electricitat i gas natural, que actualment hi contribueixen en un 7,8% i un 72,3% respectivament. A partir del Pla de Desplaçament d'Empresa tenim dades de mobilitat de treballadors i usuaris de 2021, que actualitzarem el 2024.

El funcionament de les instal·lacions d'aprofitament d'energia solar tèrmica, a més de cobrir part de la demanda d'aigua calenta sanitària a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, contribueix a disminuir el consum de gas natural i les emissions associades a aquest. D'altra banda, actualment gairebé tota l'energia elèctrica subministrada procedeix de fonts renovables, amb certificat de garantia d'origen de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), la qual cosa contribueix molt també a reduir les emissions de l'abast 2.

Pel tipus d'instal·lacions que tenim als diferents centres del CHV, les emissions d'altres gasos com CO, SO2, NOx o PM no s'han de mesurar i es troben en concentracions molt baixes,  considerades menyspreables. 

Pel que fa als gasos refrigerants, aquest 2022 no hi ha hagut cap fuita. I finalment pel que fa als gasos anestèsics, es disposa d'un sistema de filtració que evita també les fuites.

EMISSIONS 2020 2021 2022 Mitjana 3a
Emissions de CO2 (tones)*
EMISSIONS TOTALS 2.029 2.552 1.702 2.094
Emissions directes 1.184 1.408 1.287 1.293
· Per gas natural 1.122 1.347 1.231 1.233
· Per gasoil de vehicles 14,3 16,8 11,4 12,46
· Per gasolina de vehicles 0 5,0 5,7  
· Per gasoil del grup electrogen 0,2 3,6 0 3,62
· Per quilometratge del personal 47 41 39 42
Emissions indirectes 600 819 133 517
· Per electricitat 600 819 133 517
Altres emissions 245 324 282 284
· Per residus 229 308 266 267
· Per aigua 16,25 16,58 16,39 16,41
Emissions de CO2 per superfície construïda (t/100 m2)
Total CHV 3,64 4,52 3,01 3,72
Emissions de CO2 per treballador (t/treb.)
Total CHV 1,59 2,00 1,33 1,64
(*) Càlcul a partir dels factors de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic
(**) Considerant que el combustible substitut és el gas natural (instal·lació solar tèrmica).
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).

Emissions de CO2 per centres (en tones)

EMISSIONS 2020 2021 2022 Mitjana 3a
Hospital Universitari de Vic *
EMISSIONS TOTALS 1.302 1.699 1.072 1.358
Emissions directes 771 935 840 849
· Per gas natural 721 889 800 803
· Per gasoil de vehicles 11,5 9,3 9,1 9,97
· Per gasoil del grup electrogen 0,2 3,6 0 1,26
· Per quilometratge del personal 38 33 31 34
Emissions indirectes 357 548 0 302
· Per electricitat 357 548 0 302
Altres emissions 175 216 232   208  
· Per residus 164 205 221 196
· Per aigua 11,23 11,23 11,15 11,21
Emissions de CO2 per superfície construïda (t/100 m2)
Total HUV 3,95 5,29 3,25 4,12
Emissions de CO2 per treballador (t/treb.)
Total HUV 1,17 1,48 0,93 1,18
Emissions de CO2 no emeses per l’ús d’energia solar (t)**
Total HUV 0 0 0   0  
(*) Càlcul a partir dels factors de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic
(**) Considerant que el combustible substitut és el gas natural (instal·lació solar tèrmica).
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).
EMISSIONS 2020 2021 2022 Mitjana 3a
Clínica de Vic *
EMISSIONS TOTALS 357 476 261 365
Emissions directes            
· Per gas natural 200 224 210 211
· Per gasoil de vehicles 0,72 0,58 0,57 0,62
· Per gasoil del grup electrogen 0 0 0 - 0 -
· Per quilometratge del personal 2,37 2,04 1,94 2,12
Emissions indirectes            
· Per electricitat 136 205 0 114
Altres emissions          
· Per residus 17 44 48 36
· Per aigua 0,78 0,97 0,85 0,87
Emissions de CO2 per superfície construïda (t/100 m2)
Total CdV 3,61 4,82 2,64 3,69
Emissions de CO2 per treballador (t/treb.)
Total CdV 4,41 6,44 3,78 4,88
Emissions de CO2 no emeses per l’ús d’energia solar (t)**
Total CdV 0 0 0   0  
(*) Càlcul a partir dels factors de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic
(**) Considerant que el combustible substitut és el gas natural (instal·lació solar tèrmica).
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).
EMISSIONS 2020 2021 2022 Mitjana 3a
Hospital Sant Jaume de Manlleu*
EMISSIONS TOTALS 348 370 337 352
Emissions directes 210 295 286 264
· Per gas natural 201 234 221 219
· Per gasoil de vehicles 2,2 1,7 1,7 2
· Per gasoil del grup electrogen 0 0 0 - 0 -
· Per quilometratge del personal 7 6 6 6
Emissions indirectes 101 40 12 51
· Per electricitat 101 40 12 51
Altres emissions 37 35 40 37
· Per residus 33 31 36 33
· Per aigua 4,24 3,90 3,97 4,04
Emissions de CO2 per superfície construïda (t/100 m2)
Total HSJM 2,69 2,86 2,61 2,72
Emissions de CO2 per treballador (t/treb.)
Total HSJM 2,34 2,28 2,02 2,21
Emissions de CO2 no emeses per l’ús d’energia solar (t)**
Total HSJM            
(*) Càlcul a partir dels factors de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic
(**) Considerant que el combustible substitut és el gas natural (instal·lació solar tèrmica).
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).