Continuem millorant el nostre comportament ambiental

D'acord amb l'estratègia de responsabilitat social del CHV la reducció de l'impacte associat als nostres aspectes ambientals, i en especial d'aquells que es consideren significatius constitueix la nostra prioritat.

Per això, en coherència amb la nostra Política, la legislació aplicable, els resultats de l'avaluació d'aspectes ambientals, les opinions de les parts interessades i les possibilitats tècniques i econòmiques, dissenyem i implantem un programa d'objectius de millora anualment.

L'any 2022 s'han assolit en >70% els objectius del Pla estratègic de medi ambient plantejats i en 78% els KPI del quadre de comandament

OBJECTIUS DE MILLORA 2022
Seguiment semestral del Pla Estratègic de Medi Ambient i compliment de més del 70% dels objectius 100%
Incrementar l'eficiència energètica elèctrica ≤ 0,255 MWh / m2 0,250
Implantació de criteris de construcció sostenible en les noves reformes V
Acomplir el full de ruta 2022 del Pla de Mobilitat en ≥80% V
Racionalització del consum d’aigua; ≤ 0,121 m3 / AP 0,122
Inventari i classificació dels principals productes químics V
Implantació de les accions previstes el 2022 del Pla de reducció de plàstic 85%
Implantació de les accions previstes el 2022 del Pla de reducció de paper 82%
Inclusió de criteris ambientals en els concursos V
Seguiment del Quadre de Comandament de Medi Ambient i compliment de més del 80% dels objectius 89%
Energia procedent de fonts renovables respecte al consum total: 0,85% 1,56%
Residu Total per activitat ponderada < 1,84 g/AP 1,65
Residu valoritzat respecte al total generat: 22% 27,8%
Residu perillós per llit i dia: < 0,71 kg/llit-dia 0,31
Consum de plàstic per AP: 131,7 g/AP 159,2
Consum de paper per AP: 44,8 g/AP 38,4
Emissions de GEH per AP <5,8 Kg CO2/AP 5,00

OBJECTIUS DE MILLORA 2023
Seguiment semestral del Pla Estratègic de Medi Ambient i complir més del 80% dels objectius
Incrementar l’eficiència energètica elèctric ≤ 0,250 MWh / m2  
Elaborar uns criteris de construcció sostenibles propis pel CHV  
Implantar les accions previstes pel Pla de desplaçament d'empresa (PDE) el 2023  
Racionalització del consum d'aigua;  ≤ 0,123 m3 / AP  
Implantació de les accions previstes el 2023 del Pla de reducció de Plàstic  
Implantació de les accions previstes el 2023 del Pla de reducció de Paper  
Inclusió de criteris ambientals en els concursos  
Desenvolupar el projecte de Natura  
Acomplir el full de ruta 2022 del Pla de Desplaçament d'Empresa > 80%  
Acompliment objectius Quadre de Comandament medi ambient >80%  
Energia procedent de fonts renovables respecte el consum total: 13%  
Residu Total per activitat ponderada < 1,82 g/AP  
Residu valoritzat respecte el total generat: 25,11%  
Residu perillós per llit i dia: < 0,610 kg/llit-dia  
Consum de plàstic per AP: 152,3 g/AP  
Consum de paper per AP: 40,2 g/AP  
Emissions de GEH per AP <4,5 Kg CO2 /AP  

Els objectius s'estableixen tenint en compte les diferents variables i evolució de cada indicador analitzades almenys al llarg dels darrers 3 anys.