Compliment legal

El ‘Decàleg de compromisos de prevenció de riscos laborals i medi ambient’ explicita el compromís de la Direcció del CHV de complir la legislació vigent, així com els altres requeriments ambientals que hem subscrit voluntàriament, i d’integrar la cultura de prevenció dels riscos laborals i de la protecció del medi ambient en totes les decisions que prengui la institució.

Per assegurar el compliment de la legislació que ens és d'aplicació, de manera periòdica identifiquem i avaluem els requeriments legals ambientals aplicables i altres requisits subscrits voluntàriament. Mitjançant una aplicació informàtica en línia, l'lv-legislació, identifiquem els requeriments que ens apliquen, d'àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. La base de dades és consultable via web, i permet l'accés des de qualsevol ordinador amb connexió a la xarxa. Des de l'empresa lavola-Anthesis, ens aporten tota la nova legislació que ens pot ser d'aplicació.

D'acord amb la sistemàtica implantada al CHV, periòdicament avaluem el compliment dels requeriments legals aplicables i d’altres compromisos subscrits voluntàriament, documentant els resultats obtinguts i custodiant les pertinents evidències. Realitzada l'avaluació, podem assegurar que complim amb tots els requisits.

PRINCIPALS REQUERIMENTS LEGALS APLICABLES AL CHV
Prevenció i control de la contaminació

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC de 11/12/2009).

Comptem amb les Llicències ambientals dels centres i complim els controls ambientals periòdics (data de concessió de la llicència: 23/05/2005 HUV-OSM, 24/01/2012 CdV i 21/05/2005 HSJM). Atorgament de l'exempció de controls per disposar d'EMAS el 2016 per UHV-OSM i CdV, i 2013 per HSJM.

HUV: Atorgada el dia 23/05/2005 per l'Ajuntament de Vic. Expedient nº 16/04, expedient OGAU BL20050015 (llicència ambiental municipal número 261).

Osona Salut Mental: Atorgada el dia 17/06/2002 per l’Ajuntament de Vic. Expedient nº 28/01.

Clínica de Vic: Atorgada per l’Ajuntament de Vic. Expedient nº 40/03.

Hospital Sant Jaume de Manlleu: Atorgada el 21/04/05 per l’Ajuntament de Manlleu. Expedient nº 86/2003 OGAU BL3040148.

Aigües

Reglament d'abocaments d'aigües residuals de la comarca d'Osona (BOPB de 28/01/2005).

Es va sol·licitar la renovació del  permís d'abocament després de tancar la depuradora de l’HUV el 17/11/2017 i, posteriorment, el 29/10/2019, es van fer analítiques d'aigües residuals. Obtenció del permís: 25/05/2017 HSJM i 27/05/2014 CdV.

Instal·lacions

Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió (BOE de 18/09/2002).

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (BOE de 29/08/2007).

Hem notificat a l'administració competent les característiques de les torres de refrigeració

Vetllem pel manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions on pot proliferar la legionel·la, assegurant que es porten a terme les revisions periòdiques i inspeccions pertinents

HUV: Certificat de revisió periòdica de les instal·lacions de risc enfront a la legionel·la. (Torres de refrigeració) Nº C001PS05280915 del dia 28/09/15 realitzat per Ambiental (acreditada per ENAC: 151/E1239) - Propera el Setembre 2019

Certificat de revisió periòdica de les instal·lacions de risc enfront a la legionel·la. (Aigua calenta i freda) Nº C002PS01280915 del dia 28/09/15 realitzat per Ambiental (acreditada por ENAC: 151/E1239) Propera el Setembre 2019

CdV: Certificat de revisió periòdica de les instal·lacions de risc enfront a la legionel·la de data 26/09/2017 informe nº 02PS01260917, realitzat per AMBIENTAL amb dipòsit de ACS de 2000 litres, acreditada per ENAC. C/4 anys.

Control de la legionel·la

Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol pel qual s'estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi (BOE de 18/07/2003).

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènico-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC de 29/07/2004).

Hem notificat a l’administració competent les característiques de les torres de refrigeració.

Vetllem pel manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions on pot proliferar la legionel·la, assegurant que es porten a terme les revisions periòdiques i inspeccions pertinents.

HUV: Certificat de revisió periòdica de les instal·lacions de risc en front de la legionel·la. (Torres de refrigeració) Nº C001PS05280915 del dia 28/09/15 realitzat per Ambiental (acreditada per ENAC: 151/E1239) - Propera el setembre de 2019.

Certificat de revisió periòdica de les instal·lacions de risc enfront a la legionel·la. (Aigua calenta i freda) Nº C002PS01280915 del dia 28/09/15 realitzat per Ambiental (acreditada por ENAC: 151/E1239) Propera el setembre de 2019.

CdV: Certificat de revisió periòdica de les instal·lacions de risc enfront a la legionel·la de data 26/09/2017 informe nº 02PS01260917, realitzat per AMBIENTAL amb dipòsit de ACS de 2000 litres, acreditada per ENAC. C/4 anys.

Residus

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus (DOGC de 12/04/1999).

Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats.

Catàleg de Residus de Catalunya.

Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris (DOGC de 16/02/1999).

Gestionem correctament els nostres residus, mitjançant la recollida municipal i la contractació de gestors autoritzats, disposant de la documentació que així ho acredita.

Disposem d’un Pla de gestió intracentre de residus sanitaris i efectuem el seguiment d’aquest mitjançant el Llibre oficial de control de residus sanitaris.

Alta a la Generalitat com a petits productors de residus de l'HUV: S-10116.1.

Alta a la Generalitat com a petits productors de residus de l'HSJM: S-10084.1.

Fem anualment la declaració de residus del Grup III i IV.

Soroll

Ordenances municipals reguladores del soroll i les vibracions dels municipis de Manlleu i Vic.

El soroll generat en tots els edificis del CHV no supera els límits presents en la normativa de referència.

Les mesures amb l’activitat en funcionament evidencien que es genera molt poc o gens el soroll procedent dels equips dels edificis. La variabilitat existent es deguda a la variabilitat en el trànsit rodat.

Incendis  

Real Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, detallant l'objecte i els seu àmbit d'aplicació.

A través del Pla d’Autoprotecció, PAU, el CHV dona compliment a totes les mesures exigides en aquesta matèria, identificant els punts crítics, i establint els protocols d’evacuació i confinament, identificant les persones responsables per zones i elaborant les fitxes d’actuació corresponents. 
Gasos fluorats  

Llei 14/2022 de 8 de juliol que deroga el Reial Decret 1042/2013 de 27 de desembre pel qual s'aprova el reglament de l'Impost sobre gasos Fluorats d'efecte hivernacle.

Pagament de l’impost sobre gasos fluorats d’efecte hivernacle.