Residus generats

RESIDUS 2020 2021 2022 Mitjana 3a
TOTAL DE RESIDUS GENERATS (en t)
Total 639,62 688,47 583,13 637,07
HUV+OSM 490,65 507,59 406,37 468,20
CdV 35,06 82,91 65,27 61,08
HSJM 113,90 97,97 96,48 102,78

Residus generats en condicions normals (propis de l'activitat assistencial)

RESIDUS 2020 2021 2022 Mitjana 3a
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t)
Rebuig (grups I i II)
Total 304,12 422,90 354,28 360,43
HUV+OSM 236,02 305,70 255,80 265,84
CdV 28,60 76,42 64,00 56.34
HSJM 39,50 40,78 34,48 38,25
Matèria orgànica
Total 77,23 98,99 102,06 92,76
HUV+OSM 59,38 82,88 83,00 75,24
CdV 0 0 0 - 0 -
HSJM 17,40 16,11 19,06 17,52
Paper i cartró
Total 83,71 23,00 21,75 42,82
HUV+OSM 50,55 - - - - -
CdV 2,07 - - - - -
HSJM 31,09 23,00 23,00 25,29
Paper confidencial
Total 9,53 6,63 6,22 7,46
HUV+OSM 7,19 5,10 5,31 5,87
CdV 1,28 0,98 0,42 0,89
HSJM 1,06 0,56 0,49 0,70
Envasos lleugers*1
Total 16,69 7,67 14,50 12,95
HUV+OSM 5,21 - - - - -
CdV 1,12 - - - - -
HSJM 10,36 7,67 14,50 10,84
Vidre
Total 5,00 4,25 4,20 4,48
HUV+OSM 0,00 0,42 0,21 0,21 =
CdV 0,95 0,00 0,00 - - -
HSJM 4,05 3,83 3,99 3,96
RESIDUS PERILLOSOS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t)
Material punyent i tallant, sang i hemoderivats i altres residus (grup III)*2
Total 45,60 56,50 0 34,03
HUV+OSM 44,56 54,22 0 32,93
CdV 1,04 0,80 0 0,61
HSJM 0,15 0,00 0 = 0,49
Residu de COVID-19 (grup III)
Total 73,87 25,70 0 33,19  
HUV+OSM 66,18 25,70 0 30,63
CdV 0 0 0 - 0 -
HSJM 7,69 0 0 2,56
TOTAL Grup III 119,47 82,20 31,80 77,82
HUV+OSM 110,74 79,92 30,77 73,81
CdV 1,04 0,80 0,68 0,84
HSJM 7,69 1,48 0,35 3,17
Material citotòxic (grup IV)*3
Total 4,39 5,08 5,25 4,91
HUV+OSM 4,39 4,39 5,12 4,86
CdV 0 0 0,13 0,05
Productes no halogenats o no clorats (xilè) (en t)
Total 2,91 2,60 4,00 3,17
HUV+OSM  2,91 2,60 4,00 3,17
Reactius
Total 0,16 0,05 0,04 0,08
HUV+OSM 0,16 0,05 0,04 0,08
Residus de fàrmacs (en t)
Total 1,08 0,51 0,32 0,64
HUV+OSM 1,08 0,51 0,32 0,32

(*1) A l’HSJM els residus de plàstics i envasos lleugers es gestionen com a fracció multiproducte via gestió municipal i les dades les proporciona agregades l’OPE de Manlleu. S’estima que un 25% són envasos lleugers i un 75% són paper i cartró.
(*2) A partir de 2019 el pes del residu de material punyent i tallant, sang i hemoderivats i altres residus de Grup III és real, mentre que els anys anteriors era una estimació.
(*3) A partir de 2018 el pes del residu citotòxic és real mentre que els anys anteriors era una estimació.
(*4) Es considera que el pes mitjà d'un fluorescent és de 0,25 kg/u.

Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).

Residus generats en condicions anormals (no propis de l'activitat assistencial)

RESIDUS 2020 2021 2022 Mitjana 3a
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t)
Voluminosos
Total 10,00 18,94 18,94 12,55
HUV+OSM 7,46 16,24 16,24 9,24
HSJM 2,54 2,70 2,70 1,56
RAEE
Total 0,81 1,81 0,83 1,15
HUV+OSM 0,81 1,66 0,51 0,99
HSJM 0,00 0,15 0,32 0,16
Runa
Total 0,00 0,72 0 0,24
HUV+OSM 0,00 0,52 0 0,17
HSJM 0,00 0,20 0 0,07
Ferralla
Total 2,08 10,36 6,70 6,38
HUV+OSM 2,00 9,26 5,80 5,69
CdV 0 0 0 = 0,00 =
HSJM 0,80 1,10 0,90 0,69
Olis de cuina
Total 0,44 0,34 4,42 1,73
HUV+OSM 0,42 0,34 3,85 - 1,54
CdV 0 0 0   0  
HSJM 0,02 0,00 0,58 = 0,20
Piles
Total 0,32 0,30 0,52 0,38
HUV+OSM 0,32 0,12 0,42 0,29
CdV 0 0,01 0,04 0,02
HSJM 0 0,17 0,06 0,08
Altres residus no significatius*1
Total 0,67 0,74 0,76 0,72
HUV+OSM 0,67 0,50 0,76 0,64
HSJM  0,00 0,24 0 0

(*1) Inclou residus de jardineria, de fàrmacs, equipaments sanitaris, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, plaques de radiologia, residus químics de metalls pesants, envasos contaminats, filtres de campanes de citotòxics, runa i residus d'absorbents.

Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).