Quants residus generem i on?

La minimització en origen dels residus generats és l'objectiu principal en el marc de la gestió dels residus, i per això treballem per identificar dels principals focus generadors on centrar els esforços per reduir, reutilitzar o reciclar, seguint la jerarquia de la piràmide: prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, valorització i eliminació (en ordre invertit de més important a menys). 

Després de la pandèmia, en què la generació de residus es va dispara, hem pogut normalitzar la gestió, arribant primer a nivells prepandèmia, i ara ja fins i tot reduint-los, com és el cas d'aquest any amb una reducció del 17,5% en la generació total.

L'Hospital Universitari de Vic - Osona Salut Mental és el centre on generem la major part dels residus del CHV (72% l'any 2022), ja que per volum és on es desenvolupa una major activitat assistencial. A gran distància, el segueixen la Clínica de Vic (11%), i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu (17%).

Els únics increments que s'han produït, han estat d'olis de cuina, residus químics no halogenats, i residus citotòxics. En el cas d'olis de cuina es deu probablement al fet que es cuina in-situ. En el cas dels residus citotòxics, i químics, es deu a l'increment de l'activitat d'Anatomia Patològica en el cas dels químics, i a la gestió dels medicaments perillosos, en el cas dels citotòxics. En canvi, el residu biològic ha continuat disminuint (-61,3%), arribant a nivells de 2019. 

Aquest 2022 també hem pogut reduir la fracció de rebuig un 16,2%, així com els residus voluminosos (-54%) i els residus de fàrmacs (-37%).

RESIDUS 2020 2021 2022 Mitjana 
TOTAL RESIDUS PERILLOSOS (en t)
Total 129,20 92,19 43,43 88,28
HUV+OSM 120,47 89,72 42,17 84,12
CdV 1,04 0,83 0,85 = 0,91
HSJM 7,69 1,65 0,41 3,25
RESIDUS 2020 2021 2022 Mitjana 
TOTAL RESIDUS NO PERILLOSOS (en t)
Total 510,41 596,28 524,69 543,79
HUV+OSM 370,18 417,86 362,20 384,08
CdV 34,02 82,08 64,42 60,18
HSJM 106,21 96,33 96,07 99,54
*Font: recull a partir de les dades facilitades per l'empresa que fa la recollida del residu en cada cas
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).

Evolució de la generació de residus per centre del CHV (tones)