Identificació i valoració dels aspectes ambientals

En el marc del sistema de gestió implantat és imprescindible conèixer els aspectes ambientals associats a les nostres activitats i serveis.

Per donar resposta a aquests requisits establerts per les normes de referència, identifiquem i avaluem anualment els aspectes ambientals directes i indirectes de totes les activitats i serveis, siguin auxiliars o principals, considerant condicions de funcionament normals i d'emergència. És a dir, considerem tant els aspectes ambientals associats a la mateixa organització (directes), com aquells que resulten de la interacció amb terceres parts en els quals l'organització té influència en un grau raonable (indirectes).

Els aspectes ambientals que hem identificat i valorat se situen en les següents tipologies: consum de recursos naturals i materials, generació d'aigües residuals i residus (perillosos i no perillosos), emissions a l'atmosfera i altres (contaminació lumínica, etc.).

Els criteris de valoració dels aspectes ambientals directes i indirectes en condicions normals, documentats en el nostre procediment d'identificació i avaluació d'aspectes i impactes ambientals són la naturalesa i la magnitud/freqüència; així com la perspectiva del seu cicle de vida: origen, desenvolupament i fi. En el cas dels aspectes en condicions d'emergència, els criteris utilitzats són la probabilitat i la severitat.

La naturalesa i la magnitud/freqüència són les variables que determinen la significança de l'aspecte considerat, mentre que la perspectiva del cicle de vida ens ajuda a determinar on podem focalitzar l'actuació per aconseguir una millora.

Es consideren d'alerta (groc) els aspectes ambientals que presenten una puntuació entre 20 i 25, i significatius (vermell) si és superior o igual a 25.

Aspectes ambientals significatius l'any 2022

La incursió de la pandèmia ha suposat l'alteració de les prioritats i del funcionament habitual de totes les activitats i en conseqüència també dels impactes d'aquestes.

En general, l'impacte ambiental més important durant la pandèmia ha estat l'increment exponencial en la generació de residus, que per la tipologia es classifiquen com a residus biològics de tipus III. Altres aspectes que han passat a ser significatius són la generació de residus químics no halogenats, i envasos contaminats. Així com, el residu de matèria orgànica que en aquest cas es deu a un canvi en la concessió de la restauració des de l'1 de juliol de 2020 i que pel fet de cuinar insitu suposa un increment d'aquesta fracció de residu.

Aspectes directes significatius en condicions normals (propis de l’activitat assistencial)

Aspectes ambientals significatius Impacte ambiental Procés associat Cicle de vida Accions

HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC I OSONA SALUT MENTAL

Consum de productes químics Possible contaminació de les aigües i/o del sòl Laboratori, farmàcia, nefrologia, servei de neteja Es pot incidir sobretot en la gestió per tal de minimitzar el possible impacte Monitorització i control
Generació de residus de rebuig i sanitaris (Grup II) Destí abocador. Contaminació del sòl Activitat assistencial i no assistencial Es pot incidir inroduint material reutilitzable Introducció de criteris d’economia circular
Generació de residus citotòxics (Grup IV) Possible contaminació del sòl i de les aigües subterrànies Oncologia, farmàcia, anatomia patològica Es pot minimitzar la generació amb una correcta segregació Monitorització i control
Generació de residus químics (dissolvents no halogenats o no clorats - xilol-) Possible contaminació del sòl i de les aigües subterrànies Ús a laboratori d'Anatomia Patològica. Es pot incidir poc, ja que està molt lligat a l’activitat del laboratori d’AP Seguiment i control
Generació de residus Grup IV: envasos contaminants Possible contaminació del sòl i de les aigües subterrànies S’ha iniciat un millor control i una millor gestió Es pot minimitzar la generació amb una correcta segregació Cal assegurar la correcta gestió
CLÍNICA DE VIC
Generació de residus de rebuig i sanitaris (Grup II) Destí abocador. Per tant, contaminació del sòl Activitat assistencial i no assistencial Es pot incidir introduint material reutilitzable Introducció de criteris d'economia circular
HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU
Consum d’energia elèctrica i gas natural Consum de recursos Activitat assistencial i no assistencial Es pot incidir en certa manera Ha estat condicionat per l’obligació de renovació d’aire per la Covid-19. Es fa desescalada
Consum de productes químics Possible contaminació del sòl i/o de les aigües Laboratori, farmàcia, nefrologia, servei de neteja Es pot incidir en la gestió per tal de minimitzar el possible impacte Monitorització i control

Aspectes directes significatius en condicions anormals (no associats a l’activitat assistencial)

Aspectes ambientals significatius Impacte ambiental Procés associat Cicle de vida Accions
HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC I OSONA SALUT MENTAL 
Generació de residus voluminosos Possible contaminació del sòl Depèn de les obres i reformes que es facin Es pot incidir minimitzant la generació en origen Assegurar la correcta gestió
Fluorescents i làmpades  Aigües subterrànies  Generació per substitució  Se'n generaran cada vegada menys perquè se substitueixen per LEDS Substitució progressiva per LEDS
HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU
Generació de residus voluminosos Possible contaminació del sòl Depèn de les obres i reformes que es facin Es pot incidir minimitzant la generació en origen Assegurar la correcta gestió
Piles Possible contaminació del sòl Poden portar-les el personal treballador i persones usuàries de casa És difícil incidir-hi fora de la compra de piles recarregables Compra de piles recarregables


A l'Hospital Universitari de Vic - Osona Salut Mental i a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu no s'han identificat aspectes ambientals significatius de tipus indirecte ni vinculats a emergències potencials. La Clínica de Vic no presenta aspectes ambientals significatius. 

Com analitzem l'impacte ambiental?

Els aspectes que hem identificat i valorat es classifiquen en les següents tipologies:

  • Consum de recursos naturals i materials
  • Generació d'aigües residuals i residus
  • Emissions a l'atmosfera
  • Altres (contaminació lumínica...)

Els criteris de valoració dels aspectes ambientals directes i indirectes en condicions normals són la naturalesa i la magnitud / freqüència, que ens permeten determinar la significança de l'aspecte considerat, i la perspectiva del seu cicle de vida, que ens ajuda a determinar on podem focalitzar l'actuació per aconseguir una millora. En el cas de les condicions d'emergència, els criteris utilitzats són la probabilitat i la severitat. Es consideren d'alerta (groc) els aspectes ambientals que presenten una puntuació d'entre 20 i 25 i significatius (vermell) si és superior o igual a 25. 

La gestió sostenible és un aspecte clau pel Consorci Hospitalari de Vic i per aquest motiu desenvolupa la seva activitat respectuosament en l'àmbit social, econòmic i ambiental. En coherència un any més hem continuat treballant per controlar els principals aspectes ambientals de l'organització, i en especial, aquells associats al consum de recursos i la generació de residus. Es presenten els indicadors bàsics de consum i producció anual total en valors absoluts (xifra A), així com els relatius (xifra B), que indiquen la relació A/B (apartat de dades generals de l'organització).