Equip humà i formació

La plantilla mitjana de la Fundació s’ha mantingut estable, el que suposa una consolidació de l’equip humà després de tres exercicis consecutius de creixement sostingut. Com a exemple de la nostra aposta pel desenvolupament professional i l'actualització de coneixements, més de la meitat del personal ha participat al llarg del 2018 en activitats formatives.

EQUIP HUMÀ 2014 2015 2016 2017 2018
Hospital 115 121 121 122 127
El Nadal 114 132 146 156 149
TOTAL 229 253 267 278 276
PERFIL PROFESSIONAL Assistencials No assistencials Global
Llicenciats 19 1 20
Diplomats 74 8 82
Grau mitjà 130 6 136
Sense titulació 4 34 38
TOTAL 227 49 276
EDAT I CONTRACTACIÓ 2016 2017 2018
Mitjana d'edat 41,9 anys 41,7 anys 41,99 anys
Contracte indefinit 73,1% 74,5% 71,7%
PLA DE FORMACIÓ 2016 2017 2018
Participants (persones individuals) 153 125 143
Percentatge de la plantilla que ha cursat formació 57% 45% 52%
Alumnes totals 283 236 224
QUI HA FET FORMACIÓ?
Infermeres 66 Metges 15 Administratius 15
Auxiliars 36 Psicòlegs 4 Altres 18
Gerocultores 41 Terapeutes ocupacionals 7    
Fisioterapeutes 12 Treballadors socials 10 TOTAL alumnes 224