Compromesos amb la sostenibilitat

Tenir cura del medi ambient és també una manera de tenir cura de la salut. Per això, com un aspecte clau en la seva política de responsabilitat social, la Fundació impulsa diferents accions i programes per la sostenibilitat, per mitjà d'una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.

ENERGIA Consum (Mwh) Per superfície (Mwh/m2)
  2016 2017 2018 2016 2017 2018
ELECTRICITAT
Hospital 527 511 565 0,103 0,084 0,081
El Nadal 881 853 800 0,103 0,104 0,100
TOTAL 1.408 1.364 1.365      
GAS NATURAL
Hospital 955 961 1.129 0,114 0,152 0,153
El Nadal 963 968 1.026 0,142 0,113 0,114
TOTAL 1.918 1.929 2.155      
Consum energètic total 3.326 3.293 3.520      
AIGUA Consum (m3) Per superfície (m3/100m2)
  2016 2017 2018 2016 2017 2018
Hospital 4.142 3.020 2.965 86 99 92
El Nadal 5.229 7.970* 6.800 50 95 63
TOTAL 9.371 10.990 9.765      
(*) El 2017 es va produir una avaria a la xarxa d’abastiment d’El Nadal que va provocar un important increment puntual del consum d’aigua
RESIDUS (tones) 2016 2017 2018 Destí
Rebuig (grups I i II) 44,8 47,9 51,4 Abocador
Grup III 2,04 2,34 2,04 Esterilització / abocador
Paper i cartró 18,6 17,9 17,1 Reciclatge
Tòners 0,013 0,034 0,012 Gestor especialitzat
Voluminosos 0,42 0,54 0,78 Deixalleria municipal
TOTAL  65,9 68,8 71,3