Atenció sanitària

A l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic oferim assistència sanitària especialitzada en els àmbits de la Geriatria, les Cures pal·liatives i la Psicogeriatria / demències, majoritàriament de tipus públic -concertada amb el CatSalut- però també privada. A més, de forma coordinada amb altres centres, fem diagnòstics, tractaments, prevenció, recerca i formació.

El 2018 s'han assolit els objectius d'activitat previstos i el nivell d'ocupació dels diferents recursos ha estat d'acord amb la contractació del CatSalut. En total, a l'Hospital Universitari de la Santa Creu hem atés 4.707 episodis assistencials, un 3,3% menys que l'any anterior. Enguany, s'observa una disminució del volum de pacients hospitalitzats en aquest centre, que ha anat paral·lel a un increment de l'activitat vinculada a l'hospital d'aguts (hospitalització domiciliària, UFISS i Unitat Geriàtrica d’Aguts).

EVOLUCIÓ DE LES ALTES 2016 2017 2018 Variació
Hospitalització 1.421 1.448 1.331 ▼ 8,1%
Processos d'avaluació multidisciplinar 477 474 470 ▼ 0,8%
Hospital de dia 410 457 401 ▼ 12,2%
Atenció domiciliària (PADES / HD) 738 703 745 ▲ 6,0%
UFISS geriatria i cures pal·liatives* 1.319 1.386 1.447 ▲ 4,4%
Unitat Geriàtrica d'Aguts* 922 1.077 1.251 ▲ 16,1%
Rehabilitació ambulatòria 521 581 509 ▼ 12,4%
(*) Recursos que desenvolupen la seva activitat a l’Hospital Universitari de Vic

Cartera de serveis sanitaris:

Hospitalització

  • SUBAGUTS: atenció a persones amb malalties en fase de recuperació i amb pèrdua d'autonomia.
  • CONVALESCÈNCIA/POSTAGUTS: atenció de persones amb processos crònics de forma transitòria i amb l'objectiu de coordinar el recurs idoni a l'alta.
  • CURES PAL·LIATIVES: atenció integral i continuada de persones en situació de malaltia crònica avançada.
  • PSICOGERIATRIA/ UNITAT DE DEMÈNCIA: atén a persones amb deteriorament cognitiu i/o trastorns mentals que requereixen ingrés per avaluació diagnòstica, control de símptomes i suport.
  • EQUIP DE SUPORT A L'HOSPITAL D'AGUTS (UFISS): avaluació, consulta, gestió de casos, connexió i assistència de malalts amb malaltia crònica.

Atenció diürna ambulatòria

  • HOSPITAL DE DIA: atenció temporal de persones amb necessitats de rehabilitació, tractament i seguiment.
  • EQUIPS D'ATENCIÓ INTEGRAL AMBULATÒRIA: unitat de diagnòstic i seguiment de malalts geriàtrics, psicogeriàtrics i pal·liatius.
  • REHABILITACIÓ AMBULATÒRIA: atenció de persones amb dèficits i discapacitats tributaris de rehabilitació mèdica en règim ambulatori.

Atenció comunitària

  • EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI (PADES) / HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA: equip mixt FHSC-CHV per a l'avaluació, consulta, gestió de casos, connexió i assistència en el seu domicili de malalts crònics, especialment en situacions complexes i de seguiment de tractaments.