Economia i societat

Una acurada gestió financera és imprescindible per garantir el futur de la institució. Però, a més de ser un motor econòmic de la comarca, per la seva vocació d'assistència a les persones vulnerables, la Fundació i els seus centres són un referent social i mantenen un estret vincle amb la comunitat i amb el territori.

El 2018, la institució va tancar l'any amb un resultat econòmic de l'activitat ordinària negatiu,  perquè els ingressos rebuts per a l'activitat assistencial van ser inferiors a les despeses acumulades en l'activitat. El resultat econòmic total de l'explotació es va equilibrar gràcies a resultats extraordinaris de la gestió del patrimoni.

EVOLUCIÓ 2014 2015 2016 2017 2018
Ingressos 11.037.440 € 11.444.675€ 11.864.655€ 12.065.261€ 12.049.106€
INGRESSOS I DESPESES (milers d’€) 2016 2017 2018
INGRESSOS PER TIPOLOGIA DE SERVEI  
Activitat sanitària 7.271 7.409 7.299
Activitat dependència 4.427 4.524 4.525
Altres ingressos 166 132 225
TOTAL 11.864 12.065 12.049
DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES  
Personal 7.565 7.676 7.903
Consums 2.902 2.957 2.991
Altres despeses 1.397 1.432 1.155
TOTAL 11.864 12.065 12.049
BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU Actiu no corrent 11.073.216
Actiu corrent 3.622.546
PASSIU Patrimoni net 8.650.544
Passiu no corrent 3.257.136
Passiu corrent 2.788.081