Indicadors econòmics

El nostre principal objectiu econòmic és aconseguir la sostenibilitat econòmica i financera. Alhora, desenvolupem una política d'inversions per disposar de la tecnologia, infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la nostra activitat amb les millors garanties, prioritzant inversions amb retorn i que aportin valor als pacients.

ESTAT DEL VALOR AFEGIT* 2019 2020 2021
Valor econòmic creat 99.701 112.117 127.839
  • Import net de la xifra de negoci 93.325 106.101 122.273
  • Altres ingressos 6.260 5.929 5.442
  • Subvencions d'explotació** 116 87 124
Valor econòmic distribuït 96.150 107.088 116.912
  • Aprovisionaments 36.418 39.659 44.195
  • Despeses de personal 56.935 64.602 68.587
  • Altres despeses d'explotació 2.710 2.754 4.058
  • Despeses financeres 87 73 73
Valor econòmic retingut 3.544 5.014 12.077
  • Amortitzacions 3.452 3.492 3.744
  • Resultat 92 1.522 8.333
(*) Dades extretes del Compte de Pèrdues i Guanys del CHV corresponent a l'exercici 2021. Xifres en milers d'euros
(**) Subvencions a l'explotació del CatSalut per compensar les despeses financeres de préstecs a llarg termini formalitzats per encàrrec del propi CatSalut

Ingressos i despeses

La principal font d'ingressos del CHV prové del contracte d'activitat pública amb el CatSalut. Les altres fonts d'ingressos corresponen a la prestació sanitària a mútues asseguradores i particulars, a més d'una aportació molt menor per prestacions no assistencials. Enguany, respecte al 2019, les despeses de personal s'han incrementat un 20,5% i el cost dels aprovisionaments un 21,4%, sobretot per material sanitari i fàrmacs. En paral·lel, però, la xifra de negoci ha sigut un 31% superior. Malgrat l'impacte de la pandèmia, s'han dut a terme dos plans de xoc: un a l'estiu per recuperar activitat quirúrgica, consultes i proves, i un altre després de la segona onada, quan es va reprendre l'activitat programada.

INDICADORS ECONÒMICS* 2019 2020 2021
Ingressos per serveis prestats 93.325 106.101 122.273
Cost de les matèries primeres adquirides i dels serveis prestats 36.418 39.659 44.195
Despesa salarial 56.935 64.659 68.587
Subsidis rebuts 116 87 124
Contractes pagats conforme a les condicions establertes amb proveïdors 100% 100% 100%
Proveïdors de capital (segons interès sobre deutes i préstecs) BBVA 62,72%
La Caixa 37,62%
BBVA 63,41%
La Caixa 36,59%
 -
(*) Xifres en milers d'euros