Equip humà

Els professionals del CHV han demostrat, una vegada més, que són l'essència de la nostra entitat. Aquest 2021, la pandèmia ha continuat pressionant el nostre sistema de salut i s’ha hagut de compaginar amb la recuperació de l’activitat assistencial, mantenint-se la pressió sobre els professionals. En ple període vacacional, a l'HUV el nombre d’ingressos de pacients amb Covid-19 va ser significativament superior al de l’estiu anterior i vam fer més activitat convencional i Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), amb 189 llits en funcionament diaris i una ocupació mitjana superior al 90%. 

Plantilla

Per abordar l’activitat assitencial generada, enguany s’ha seguit incrementant la plantilla. Concretament, ha crescut un 7%, essent un 74% contractes indefinits i un 73% a jornada completa.

PERSONAL PROPI 2019 2020 2021
Plantilla mitjana* 1.114 1.172 1.249
Persones físiques totals** 1.274 1.341 1.414
Personal amb alguna discapacitat amb contractació directa*** 2,12% 2,16% 2,26%
Professionals amb contracte indefinit 76,37% 71,89% 73,83%
Plantilla amb jornada completa 66,09% 75,47% 73,34%
PERSONAL EXTERN (SAS) 2019 2020 2021
Plantilla mitjana* 164 177 194
(*) Equivalent a persones a jornada completa, inclosos suplents, de l’any en curs.
(**) Plantilla estructural més suplents, a 31 de desembre.
(***) Per la seva naturalesa jurídica, al CHV no li és d'aplicació la normativa sobre declaració d'excepcionalitat i mesures alternatives.

Estabilitat

Amb la convocatòria de noves places fixes, durant el 2021 hem donat continuïtat a la política per millorar l'estabilitat laboral i la captació de talent iniciada els anys anteriors. Això ens ha permès millorar les condicions del personal propi i del personal suplent -potenciant els processos de promoció interna- i alhora incorporar nous professionals.