Tractament i reutilització

Fruit del consum d'aigua, generem aigües residuals sanitàries assimilables a domèstiques. L'efectiva implantació de bones pràctiques ambientals permet assegurar que els líquids perillosos susceptibles de contaminar les aigües no són abocats a la xarxa de clavegueram, sinó que es recullen i gestionen com a residus. Per tant, totes les aigües residuals poden abocar-se a la xarxa de clavegueram.

Els darrers anys, s'ha pogut comprovar que les aigües residuals generades per l'activitat del CHV es troben dins els paràmetres que estableix la normativa vigent.

Reaprofitar l’aigua

El tractament d'hemodiàlisi requereix un tractament específic de les aigües que genera una gran quantitat d'aigua neta i potable que aniria a parar a la xarxa de clavegueram. Per evitar aquest malbaratament, el Consorci Hospitalari de Vic va invertir l'any 2009 en una instal·lació per reutilitzar les aigües netes generades durant aquest tractament. A més, també es recupera l’aigua del procés de cloració. Gràcies a aquestes actuacions, el 2018 hem aconseguit recuperar un total de 10.358 m3 d'aigua, recursos que s'han revertit en els dipòsits d'emmagatzematge general de l'Hospital Universitari de Vic.