Continuem millorant el nostre comportament ambiental

La prioritat del CHV a nivell mediambiental és reduir l'impacte que pugui generar la nostra activitat, en especial en aquells aspectes més significatius. Per això, anualment dissenyem un programa de millora amb una sèrie d’objectius coherents amb la nostra política ambiental, la legislació aplicable, els resultats de l'avaluació d'aspectes ambientals, les opinions que hem recollit de les parts interessades i, també, amb les nostres possibilitats tècniques i econòmiques. Els objectius s'estableixen tenint en compte les diverses variables i l’evolució de cada indicador durant, almenys, els darrers tres anys.

L'any 2018 s'han assolit el 75% dels objectius de millora ambiental que s’havien plantejat

OBJECTIUS DE MILLORA 2018
ESTRATÈGICS. Aconseguir un reconeixement de la tasca en medi ambient
Adequar el SGMA i passar les certificacions ISO 14001:2015 i EMAS V
Dissenyar un pla estratègic mediambiental dins l'àmbit del SGMA, en el marc de la Comissió Interterritorial (2018-2020) X
Complir els criteris d'acreditació essencials > 95% i d'excel·lència >30% V
ORGANITZATIUS. Normalitzar la dinàmica de treball
Fer un pla de comunicació de la vessant mediambiental (intern i extern) X
Millorar l'eficiència energètica (electricitat+gas natural) V
Millorar la gestió de l'aigua V
Adjudicar el concurs de residus X
Mantenir el residu total V
Millorar la gestió residus grup III V
Millorar la gestió del residu grup IV V
Realitzar un simulacre ambiental en algun dels tres edificis del CHV V

Durant el 2018 no s’ha pogut elaborar ni el pla estratègic ni el pla de comunicació ambiental a causa de la baixa del tècnic de medi ambient per jubilació. Ja s’ha incorporat de nou aquesta figura el 2019, però durant el 2018 ha comportat alguns retards en el sistema. El concurs de residus tampoc es va poder adjudicar perquè es van prioritzar altres adjudicacions.


OBJECTIUS DE MILLORA 2019
ESTRATÈGICS. Aconseguir un reconeixement de la tasca en medi ambient
Revisar i actualitzar el Pla Estratègic Mediambiental (2020-2024)  
Realitzar un informe executiu de la gestió ambiental (quadre de comandament)  
Proposta de valor de la gestió ambiental  
ORGANITZATIUS. Normalitzar la dinàmica de treball
Elaborar el plec tècnic del concurs de residus  
Fer el càlcul de la petjada de carboni del CHV  
Millorar l'eficiència energètica (energia elèctrica + gas natural) del CHV respecte a 2018 ( ≤223 kwh/mm2)  
Millorar la gestió de l'aigua del CHV respecte al 2018 (≤ 45.282 m3)  
Millorar el residu total de Centre Vic (HUV-OSM i CdV) (≤ 573,92 tones)  
Millorar la gestió de residus del grup III de l’HUV-OSM (≤ 684,32 g/llit/dia)  
Millorar la gestió de residus del grup IV de l’HUV-OSM (Farmàcia + UTE) respecte al 2018 (≤ 483,82 g/sessió quimio)