Quants residus genera un treballador? I un pacient?

Els indicadors absoluts de la quantitat global de residus generat ofereixen una visió general de les tendències en relació al nostre comportament ambiental. No obstant això, i de forma complementària, utilitzem indicadors relatius que ens permeten analitzar millor la informació disponible.

L'increment del rebuig es deu principalment a l'augment de l'activitat. Això es reflecteix a l'indicador de rebuig per llit i dia, on es pot veure que tot i augmentar en valor absolut, disminueix el valor d’aquesta fracció respecte la mitjana dels darrers 3 anys. És el mateix cas, que observem als valors dels residus del grup III i de matèria orgànica. En canvi, el residu de grup IV, el citostàtic, presenta igualment un increment en el valor relatiu, un fet que pot ser degut al creixement que ha suposat la disposició del formol en aquesta fracció en els darrers anys i a causa del canvi en la normativa.

RESIDUS 2016 2017 2018 Mitjana 3a
Rebuig per treballador (kg/treb.)
Total 307,74 268,70 319,89 298,78
HUV+OSM i CdV 309,08 271,25 327,62 302,65
HSJM 298,54 253,68 262,31 271,51
Rebuig per llit i dia (kg/llit/dia)*
Total 4,08 2,40 2,70 3,06
HUV+OSM 4,80 3,23 3,77 3,93
HSJM 1,89 0,69 0,53 1,04
Residus del grup III per treballador (kg/treb.)
Total 40,88 46,33 47,42 44,88
HUV+OSM i CdV 46,55 53,90 53,29 51,25
HSJM 1,78 1,68 3,74 2,40
Residus del grup III per llit i dia (kg/llit/dia)
Total 0,54 0,41 0,40 0,45
HUV+OSM 0,72 0,65 0,66 0,68
HSJM 0,011 0,005 0,008 0,01
Residus del grup III per contacte** (kg/contacte)
Total 0,36 0,43 0,39 0,39 =
HUV+OSM i CdV 0,36 0,43 0,39 0,39 =
Material citotòxic per treballador (kg/treb.)
Total 6,54 8,65 4,33 6,51
HUV+OSM 6,54 8,65 4,33 6,51
Material citotòxic per sessió de quimioteràpia (kg/sessió)
Total 2,08 2,86 1,22 2,05
HUV+OSM 2,08 2,86 1,22 2,05
Matèria orgànica per treballador (kg/treb.)
Total 69,73 46,03 39,61 51,79
HUV+OSM i CdV 62,00 36,47 29,22 42,56
HSJM 121,60 102,40 116,9 113,63
Matèria orgànica per pensió (kg/pensió)
Total 0,54 0,38 0,34 0,42
HUV+OSM 0,82 0,50 0,46 0,59
HSJM 0,24 0,26 0,23 0,24
(*) Les dades de 2016 s’han recalculat a partir de les dades correctes de llits de l’HSJM.
(**) Es considera com a “contacte” tota activitat assistencial que genera residus: estades d’hospitalització i d’hospital de dia, proves diagnòstiques, urgències...
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).