Compliment legal

Per assegurar el compliment de la legislació, periòdicament identifiquem i avaluem els requeriments legals ambientals que ens són aplicables a nivell europeu, estatal, autonòmic i local, així com altres requisits que hem subscrit voluntàriament. Aquest procés el realitzem mitjançant l’aplicació informàtica Lv-legislació, una base de dades consultable via web que és accessible des de qualsevol ordinador amb connexió a la xarxa.

D'acord amb la sistemàtica que tenim implantada, una vegada identificats els requeriments legals aplicables i altres requisits voluntaris, n’avaluem el seu compliment al CHV, documentant els resultats obtinguts i custodiant les pertinents evidències. Realitzada l'avaluació, podem assegurar que complim amb tots els requeriments ambientals tant legals com voluntaris.

PRINCIPALS REQUERIMENTS LEGALS APLICABLES AL CHV
Prevenció i control de la contaminació

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC de 11/12/2009)

Comptem amb les Llicències ambientals dels centres i complim els controls ambientals periòdics (data de concessió de la llicència: 23/05/2005 HUV-OSM, 24/01/2012 CdV i 21/05/2005 HSJM). Atorgament de l'excempció de controls per disposar d'EMAS el 2016 per UHV-OSM i CdV, i 2013 per HSJM.

HUV: Atorgada el dia 23/05/2005 per l'Ajuntament de Vic. Expedient nº 16/04, expedient OGAU BL20050015 (llicència ambiental municipal número 261).

Osona Salut Mental: Atorgada el dia 17/06/2002 per l’Ajuntament de Vic. Expedient nº 28/01.

Clínica de Vic: Atorgada per l’Ajuntament de Vic. Expedient nº 40/03.

Hospital Sant Jaume de Manlleu: Atorgada el 21/04/05 per l’Ajuntament de Manlleu. Expedient nº 86/2003 OGAU BL3040148.

Aigües

Reglament d'abocaments d'aigües residuals de la comarca d'Osona (BOPB de 28/01/2005)

Disposem dels permisos d’abocament i analítiques d’aigües residuals (data d’obtenció del permís: 17/11/2017 HUV-OSM, 25/05/2017 HSJM i 27/05/2014 CdV)

Instal·lacions

Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió (BOE de 18/09/2002)

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (BOE de 29/08/2007)

Disposem de les corresponents legalitzacions

Vetllem per tal que es desenvolupin els controls i les inspeccions tècniques periòdiques

Assegurem que es portin a terme els manteniments de les instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió, tèrmiques, petrolíferes, etc.

Equips a pressió:
HUV: Acta d'inspecció d'equips a pressió (dipòsit d'oxigen) nº AP.D1.04.660096/15 del 30 de juny de 2015. Nivell C (cada 10 anys) realitzat per TÜV Rheinland.

Acta d'inspecció d'equips a pressió (dipòsit d'oxigen) nº 9800002299M/03 del 02/04/2019. Nivell A (cada 2 anys) realitzat per TÜV Rheinland.

Acta d'inspecció (aire medicinal) nº expedient 21944513 del 19 de setembre del 2017 per Gritecsa.

CdV: Acta d'inspecció d'equips a pressió (aire medicinal) nº 98/2018/10000188695 - 25/09/2018 - TÜV Rheinland

Control de la legionel·la

Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol pel qual s'estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi (BOE de 18/07/2003)

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC de 29/07/2004)

Hem notificat a l’administració competent les característiques de les torres de refrigeració

Vetllem pel manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions on pot proliferar la legionel·la, assegurant que es porten a terme les revisions periòdiques i inspeccions pertinents

HUV: Certificat de revisió periòdica de les instal·lacions de risc enfront a la legionel·la. (Torres de refrigeració) Nº C001PS05280915 del dia 28/09/15 realitzat per Ambiental (acreditada per ENAC: 151/E1239) - Propera el setembre de 2019

Certificat de revisió periòdica de les instal·lacions de risc enfront a la legionel·la. (Aigua calenta i freda) Nº C002PS01280915 del dia 28/09/15 realitzat per Ambiental (acreditada por ENAC: 151/E1239) Propera el setembre de 2019

CdV: Certificat de revisió periòdica de les instal·lacions de risc enfront a la legionel·la de data  26/09/2017   informe nº 02PS01260917, realitzat per AMBIENTAL amb dipòsit de ACS de 2000 litres, acreditada per ENAC. C/4 anys.

Residus

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus (DOGC de 12/04/1999).

Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats.

Catàleg de Residus de Catalunya

Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris (DOGC de 16/02/1999)

Gestionem correctament els nostres residus, mitjançant la recollida municipal i la contractació de gestors autoritzats, disposant de la documentació que així ho acredita.

Disposem d’un Pla de gestió intracentre de residus sanitaris i efectuem el seguiment d’aquest mitjançant el Llibre oficial de control de residus sanitaris.

Alta a la Generalitat com a petits productors de residus de l'HUV: S-10116.1

Alta a la Generalitat com a petits productors de residus de l'HSJM: S-10084.1

Fem anualment la declaració de residus del Grup III i IV.

Soroll

Ordenances municipals reguladores del soroll i les vibracions dels municipis de Manlleu i Vic

El soroll generat en tots els edificis del CHV no supera els límits presents en la normativa de referència.

Les mesures amb l’activitat en funcionament evidencien que es genera molt poc o gens el soroll procedent dels equips dels edificis. La variabilitat existent es deguda a la variabilitat en el trànsit rodat.