Emissions de gasos d'efecte hivernacle

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle del CHV estan directament relacionades amb l'evolució del consum d'electricitat i gas natural. El funcionament de les instal·lacions d'aprofitament d'energia solar tèrmica, a més de cobrir part de la demanda d'aigua calenta sanitària a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, contribueix a disminuir el consum de gas natural i les emissions que hi estan associades.

EMISSIONS 2016 2017 2018 Mitjana 3a
Emissions de CO2 (tones)*
Total CHV 3.072 3.720 3.890 3.561
Emissions directes – Abast 1 (t)
Total emissions Abast 1 950 1.048 1.132 1.043
Per gas natural 936 1.035 1.115 1.029
Per gasoil de vehicles 14 13 14 14 =
Per gasoil del grup electrogen 0 0 2 1
Emissions indirectes - Abast 2 (t)
Total emissions Abast 2 1.863 2.455 2.470 2.263
Per electricitat 1.863 2.455 2.470 2.263
Altres emissions - Abast 3 (t)
Total emissions Abast 3 295 255 300 283
Per residus 272 238 282 264
Per aigua 23 18 18 = 19
Emissions de CO2 per superfície construïda (t/100 m2)
Total CHV 5,51 6,68 6,98 6,39
Emissions de CO2 per treballador (t/treb.)
Total CHV 2,50 2,52 3,06 2,69
Emissions de CO2 no emeses per l’ús d’energia solar (t)**
Total CHV 35,9 38,5 11,7 28,8
(*) Càlcul a partir dels factors de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic.
(**) Considerant que el combustible substitut és el gas natural (instal·lació solar tèrmica).
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).