Indicadors GRI

Aquesta Memòria ha estat elaborada seguint els principis i indicadors de la Global Reporting Initiative (GRI): Guia per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat versió GRI Estàndards. El seu contingut correspon a l'activitat compresa entre gener i desembre del 2021 i està pendent de verificació externa per part de l'Institut de certificació OCA Global.

Per definir la informació que es presenta a la Memòria, entre els anys 2014 i 2021 el Consorci Hospitalari de Vic ha dut a terme una Anàlisi de Materialitat, un procés per identificar quins aspectes consideren rellevants i volen conèixer, de manera prioritària, els nostres grups d'interès: pacients, professionals, entitats... Perquè són aquests interessos els que hem d'atendre, també, informativament.

A continuació, podeu consultar els resultats i procés d'elaboració de l'Anàlisi de Materialitat, així com la taula on s'indica en quin apartat es pot trobar cadascun dels indicadors GRI.

Anàlisi de Materialitat

Taula d'indicadors GRI