Tractament i reutilització

Fruit del consum d'aigua, generem aigües residuals sanitàries assimilables a domèstiques. L'efectiva implantació de bones pràctiques ambientals permet assegurar que els líquids perillosos susceptibles de contaminar les aigües no són abocats a la xarxa de clavegueram, sinó que es recullen i gestionen com a residus. Per tant, totes les aigües residuals s'aboquen a xarxes de clavegueram.

Els darrers anys, s'ha pogut comprovar que les aigües residuals generades per l'activitat del CHV es troben dins els paràmetres que estableix la normativa vigent i que exigeix el Consell Comarcal d’Osona. Per aquest motiu, aquest 2017 s'ha deixat d'utilitzar l'antiga depuradora per passar a fer un primer desbast i el posterior abocament directe a xarxa de clavegueram.

Reaprofitar l’aigua

El tractament d'hemodiàlisi requereix un tractament específic de les aigües que genera una gran quantitat d'aigua neta i potable que aniria a parar a la xarxa de clavegueram. Per evitar aquest malbaratament, el Consorci Hospitalari de Vic va invertir l'any 2009 en una instal·lació per reutilitzar les aigües netes generades durant aquest tractament. Gràcies a aquest sistema, el 2017 hem aconseguit recuperar un total de 4.305 m3 d'aigua, recursos que s'han revertit en els dipòsits d'emmagatzematge general de l'Hospital Universitari de Vic.