Comunicació i sensibilització ambiental

Involucrar la plantilla en la nostra gestió ambiental continua sent un aspecte clau per a nosaltres, així com també ho és fer partícips del nostre compromís a les empreses proveïdores i a la ciutadania.

En aquest sentit, durant l'any 2017 s'han portat a terme diverses accions dirigides a informar i formar al nostre equip humà, així com a promoure l'intercanvi d'experiències en l'àmbit ambiental amb organitzacions externes. Pretenem donar continuïtat a aquestes accions l'any 2018, implantant mesures per intercanviar coneixements amb alguna organització del sector sanitari i reforçant la implicació dels usuaris dels nostres serveis (mitjançant l’actualització de la senyalètica) en la gestió ambiental del CHV, millorant així la gestió d'aspectes ambientals indirectes.

A nivell de proveïdors, seguim prioritzant la compra de productes i serveis que siguin respectuosos amb l'entorn d'acord amb la nostra sistemàtica de compra verda: adquirim tòners ecològics, paper reciclat certificat amb l'ecoetiqueta Àngel Blau… Així mateix, procurem sensibilitzar les empreses amb les que treballem perquè millorin també la seva gestió ambiental i, al seu torn, millorin també els aspectes ambientals indirectes del CHV.