Identificar els aspectes ambientals més significatius

En el marc del Sistema de Gestió que té implantat el Consorci Hospitalari de Vic, és requisit indispensable -d'acord amb la normativa de referència- conèixer els aspectes ambientals associats al desenvolupament de la nostra activitat. Així, anualment, identifiquem i avaluem els aspectes ambientals de totes les activitats principals i auxiliars. I ho fem contemplant tant els aspectes "directes" associats a la pròpia organització, com els "indirectes" que resulten de la interacció amb tercers en els quals tenim cert grau d'influència, i considerant condicions de funcionament normals i d'emergència.

Els aspectes ambientals que hem identificat i valorat es classifiquen en les següents tipologies:

  • Consum de recursos naturals i materials
  • Generació d'aigües residuals i residus (perillosos i no perillosos)
  • Emissions a l'atmosfera
  • Soroll i altres (contaminació lumínica, etc.)

Els criteris de valoració dels aspectes ambientals directes i indirectes en condicions normals, són la naturalesa i la magnitud / freqüència. Enguany, a conseqüència de l'adaptació a la nova norma ISO 14001:2015, hem introduït també en aquesta avaluació la perspectiva del seu cicle de vida: origen, desenvolupament i fi. En el cas dels aspectes en condicions d'emergència, els criteris utilitzats són la probabilitat i la severitat.