Consum de paper

El paper no és un material inherent al desenvolupament de l'activitat assistencial. No obstant, considerem que el seu ús és rellevant en la nostra activitat, sobretot perquè és un aspecte sobre el qual hi podem incidir. En línia amb la nostra política d'ambientalització de les compres, des del Consorci Hospitalari de Vic prioritzem l'adquisició de materials amb menor impacte ambiental com són el paper blanc amb el certificat FSC i el paper reciclat amb l'ecoetiqueta Àngel Blau.

PAPER 2015 2016 2017 Mitjana 3a
Consum total de paper (tones)
Total 23,50 27,50 30,04 27,01
DIN-A4 15,29 14,29 15,08 14,89
Impresos i copisteria 0,09 0,13 0,48 0,23
Altres (wc, lliteres...) 1,68 1,60 3,26 2,18
Consum de paper per dia (kg/dia)*
Total dia 64,3 75,3 82,3 73,97
Consum de paper per treballador (kg/treb.)*
Treball. 19,3 22,5 23,5 21,77
Paper blanc FSC consumit respecte al total de paper
Percent. 57,1% 53,0% 50,2% 53,43%
Paper reciclat consumit respecte al total de paper 
Percent. 26,3% 24,0% 22,8% 24,37%
(*) Per fer més entenedores aquestes dades, s’indica la magnitud en kg enlloc de tones
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).