Compliment legal

Per assegurar el compliment de la legislació, periòdicament identifiquem i avaluem els requeriments legals ambientals que ens són aplicables a nivell europeu, estatal, autonòmic i local, així com altres requisits que hem subscrit voluntàriament. Aquest procés el realitzem mitjançant l’aplicació informàtica Lv-legislació, una base de dades consultable via web que és accessible des de qualsevol ordinador amb connexió a la xarxa.

D'acord amb la sistemàtica que tenim implantada, una vegada identificats els requeriments legals aplicables i altres requisits voluntaris, n’avaluem el seu compliment al CHV, documentant els resultats obtinguts i custodiant les pertinents evidències. Realitzada l'avaluació, podem assegurar que complim amb tots els requeriments ambientals tant legals com voluntaris.

PRINCIPALS REQUERIMENTS LEGALS APLICABLES AL CHV
Prevenció i control de la contaminació

Decret 136/1999, de 18 de maig, del reglament general de desplegament de la llei 3/1998 (DOGC de 21/05/1999)

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC de 11/12/2009)

Comptem amb les Llicències ambientals dels centres i complim els controls ambientals periòdics (data de concessió de la llicència: 23/05/2005 HUV-OSM, 24/01/2012 CdV i 21/05/2005 HSJM)

Aigües

Reglament d'abocaments d'aigües residuals de la comarca d'Osona (BOPB de 28/01/2005)

Disposem dels permisos d’abocament i analítiques d’aigües residuals (data d’obtenció del permís: 16/06/2004 HUV-OSM, 25/05/2005 HSJM i 27/06/2007 CdV)

Decret 103/2000, de 6 de març, pel que s'aprova el reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua (DOGC de 12/03/2000)

Tramitem les declaracions d’ús i consum d’aigua (DUCA) (darreres declaracions presentades els dies 28/08/2013 i 30/07/2013)

Instal·lacions

Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió (BOE de 18/09/2002)

Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació (BOE de 01/12/1982)

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (BOE de 29/08/2007)

Reial Decret 1523/1999, de 1 d'octubre, pel que es modifica el Reglament de instal·lacions petrolíferes i les Instruccions Tècniques complementàries (BOE de 22/10/1999)

Disposem de les corresponents legalitzacions

Vetllem per tal que es desenvolupin els controls i les inspeccions tècniques periòdiques

Assegurem que es portin a terme els manteniments de les instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió, tèrmiques, petrolíferes, etc.

Control de la legionel·la

Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol pel qual s'estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi (BOE de 18/07/2003)

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC de 29/072004)

Hem notificat a l’administració competent les característiques de les torres de refrigeració

Vetllem pel manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions on pot proliferar la legionel·la, assegurant que es porten a terme les revisions periòdiques i inspeccions pertinents

Residus

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus (DOGC de 12/04/1999).

Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Reial decret 833/1988 de 20 de juliol (BOE de 05/07/2007).

Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris (DOGC de 16/02/1999)

Gestionem correctament els nostres residus, mitjançant la recollida municipal i la contractació de gestors autoritzats, disposant de la documentació que així ho acredita.

Disposem d’un Pla de gestió intracentre de residus sanitaris i efectuem el seguiment d’aquest mitjançant el Llibre oficial de control de residus sanitaris.

Soroll

Ordenances municipals reguladores del soroll i les vibracions dels municipis de Manlleu i Vic

El soroll generat en tots els edificis del CHV no supera els límits presents en la normativa de referència.

Les mesures amb l’activitat en funcionament evidencien que es genera molt poc o gens el soroll procedent dels equips dels edificis. La variabilitat existent es deguda a la variabilitat en el trànsit rodat.