Compromesos amb les persones i l’entorn

En el marc del Pla Estratègic 2020, el Consell de Govern del CHV va aprovar les polítiques adreçades a donar la resposta més adequada a les necessitats i expectatives de cadascun dels grups d'interès amb els qui ens relacionem: Ciutadà/Client, Propietat, Societat, Persones, Aliances i Proveïdors.

Totes les polítiques inclouen aspectes relacionats amb l'ètica i la transparència, els drets humans, la cura del medi ambient, la inversió social en la comunitat i aspectes de qualitat i comunicació.

El compromís ambiental del Consorci Hospitalari de Vic es concreta explícitament en la Política de Societat, en la qual la Direcció es compromet a vetllat perquè totes les decisions i activitats de l'empresa estiguin presidides pel respecte del medi ambient dins un model integrat de gestió.

Decàleg de compromisos de Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient

  1. Els aspectes de seguretat i salut laboral i medi ambient són objectius bàsics de la gestió global de l'empresa.
  2. La Direcció es compromet a complir la legislació vigent.
  3. La Direcció es compromet a complir amb els altres requeriments als quals ens hem subscrit voluntàriament en aquestes matèries i a implantar un sistema de gestió que integri la cultura de la prevenció dels riscos laborals i de la protecció del medi ambient, en tots i cadascun dels processos de presa de decisions.
  4. És en l'àmbit de tota l'organització que s'estableix una responsabilitat quant a la prevenció de riscos laborals i la prevenció de la contaminació. La Direcció té atribuïda per llei la principal responsabilitat, la qual es transmet de forma jeràrquica i funcional  a tots es comandaments i professionals, que l'han d'incorporar dins els processos de treball de l'organització i respondre sobre les actuacions negligents i/o de manca de compliment de la normativa.
  5. La Direcció lidera l'objectiu d'integrar i coordinar la prevenció de riscos laborals i la protecció del medi ambient i vetlla per la priorització d'objectius, la planificació de les activitats preventives i el seu seguiment i revisió.
  6. La Direcció ha d'adoptar les mesures que calguin per oferir als professionals els mitjans d'informació i formació necessaris per realitzar les seves tasques amb un elevat grau de seguretat i salut laboral i amb un baix impacte sobre el medi ambient, de forma que tota l'organització se senti implicada.
  7. S'establiran indicadors per avaluar el rendiment i poder dur a terme una millora contínua (PDCA: planificar, fer, controlar i actuar).
  8. S'informarà als nostres proveïdors, usuaris i a la societat en general sobre la nostra política, per tal d'animar-los a adoptar pràctiques formals en aquestes matèries.
  9. El Consorci Hospitalari de Vic, per tal d'assolir l'objectiu de coordinació d'activitats empresarials, facilitarà la informació necessària, referent als riscos propis de la seva  activitat, a les empreses i professionals externs que treballin dins les seves instal·lacions. Tanmateix se'ls exigirà l'acompliment de la normativa vigent en aquestes matèries.
  10. El Consorci Hospitalari de Vic, forma part de la Xarxa Catalana d'Hospitals lliures de fum (XCHsF) seguint el Codi Europeu Hospital sense Fum, basat en els estàndards de qualitat de la Global Network for Tobacco Free Health Care Services (ENSH). La Direcció del Consorci Hospitalari de Vic, no accepta ni acceptat mai cap suport de la indústria del tabac.