Emissions de gasos d'efecte hivernacle

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle del CHV estan directament relacionades amb l'evolució del consum d'electricitat i gas natural. Enguany, s'han recalculat les emissions de CO2 incorporant les emissions d'abast 3, derivades dels residus i del consum d'aigua.

El funcionament de les instal·lacions d'aprofitament d'energia solar tèrmica, a més de cobrir part de la demanda d'aigua calenta sanitària a l'Hospital Universitari de Vic-Osona Salut Mental i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, contribueix a disminuir el consum de gas natural i les emissions que hi estan associades.

EMISSIONS 2015 2016 2017 Mitjana 3a
Emissions de CO2 (tones)*
Total 3.084 3.094 3.219 3.132
Abast 1 959 936 1.035 977
Abast 2 1.867 1.863 1.929 1.886
Abast 3 258 295 255 269
Emissions de CO2 per superfície construïda (t/100 m2)
Total CHV 5,53 5,55 5,78 5,62
Emissions de CO2 per treballador (t/treb.)
Total CHV 2,53 2,50 2,52 2,52 =
Emissions de CO2 no emeses per l’ús d’energia solar (t)**
Total CHV 45,54 29,67 34,74 36,65
(*) Factors de conversió provinents de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic: Electricitat (0,308 kg CO2 / kWh any 2017 i 2016, 0,302 kg CO2 / kWh any 2015), Gas natural (0,182 kg CO2 / kWh), Dièsel (2,503 kg CO2 / l anys 2017 i 2016, 2,471 kg CO2 / l any 2015) i benzina (2,196 kg CO2 / l).
(**) Considerant que el combustible substitut és el gas natural (instal·lació solar tèrmica).
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).