Consum d'electricitat

L'electricitat ha representat el 52% del global d'energia consumida durant el 2017. El seu consum està associat al funcionament de l'enllumenat, els aparells d'informàtica i ofimàtica, els equips mèdics i els aparells de refrigeració.

Enguany, el consum d'electricitat en valors absoluts ha augmentat un 3,5%, continuant una tendència creixent que s'explica per la incorporació de noves àrees climatitzades. L’increment ha estat generalitzat a tots els centres: a l'Hospital Universitari de Vic (2,4%), a l'Hospital de Manlleu (1,4%) i, en especial, a Clínica de Vic (13,6%). En el cas de l'HUV, cal tenir en compte que l'any anterior els quiròfans van restar aturats tres setmanes per obres. Pel que respecta a Clínica de Vic, hi ha una part de consultes externes que no estan gestionades pel CHV (i no entrarien en l’abast d’aquesta declaració ambiental), però no ha estat possible separar-ne el consum ja que hi ha un únic comptador. Al recull de dades de 2018 es preveu que ja estarà separat.

ELECTRICITAT 2015 2016 2017 Mitjana 3a
Consum d’electricitat (MWh)
Total 6.182 6.050 6.264 6.165
HUV+OSM 4.279 4.058 4.154 4.164
CdV 687 743 844 758
HSJM 1.216 1.249 1.266 1.244
Consum d’electricitat per superfície (MWh/m2)
Total 0,11 0,11 0,11 = 0,11 =
HUV+OSM 0,12 0,12 0,13 0,12
CdV 0,07 0,08 0,09 0,08
HSJM 0,09 0,10 0,10 = 0,10 =
Consum d'electricitat per treballador (MWh/treballador)
Total 5,07 4,88 4,91 4,95
HUV+OSM+CdV 4,65 4,44 4,58 4,56
HSJM 8,11 7,96 6,81 7,63
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).