Soroll

Per conèixer l'impacte acústic del CHV, fins a l’any 2014 es van fer estudis sonomètrics bianualment. Els resultats del darrer estudi, que ja es van presentar a la Declaració Ambiental 2014, van concloure que cap dels edificis del CHV no supera els límits que estableix la normativa d'aplicació. Les mesures, que es van realitzar amb l'activitat en funcionament, van apreciar molt poc o gens soroll procedent dels equips. La variabilitat existent -si hi havia més o menys soroll en un determinat moment- era deguda a la intensitat del trànsit que circula per les vies properes als centres.

Donat que no podem d'incidir sobre un factor com és el trànsit urbà, ni tampoc sobre el soroll generat associat a les visites, des del 2014 només es preveu realitzar nous estudis sonomètrics quan es produeixin canvis substancials en les instal·lacions. En el període dels propers tres anys, sí que està previst realitzar un nou estudi sonomètric per valorar, específicament, l’impacte sonor dels usuaris i dels professionals que deambulen per l’interior dels edificis.

Entre els focus emissors de soroll identificats sobre els que sí que podem incidir, treballem per minimitzar el soroll associat directament al funcionament dels nostres equips, mitjançant el compliment d'un programa de manteniment periòdic.