Indicadors econòmics

El nostre principal objectiu econòmic és aconseguir la sostenibilitat econòmica i financera del CHV. Alhora, desenvolupem una política d'inversions per disposar de la tecnologia, infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la nostra activitat amb les millors garanties, prioritzant inversions que aportin valor al ciutadà amb el retorn de la inversió feta.

ESTAT DEL VALOR AFEGIT* 2016 2017 2018
Valor econòmic creat 92.257 93.003 95.127
  • Import net de la xifra de negoci 87.708 88.178 90.489
  • Altres ingressos 4.397 4.754 4.583
  • Subvencions d'explotació** 152 71 54
Valor econòmic distribuït 88.820 89.564 91.604
  • Aprovisionaments 36.638 34.639 35.603
  • Despeses de personal 49.861 52.462 53.336
  • Altres despeses d'explotació 2.226 2.362 2.563
  • Despeses financeres 95 101 102
Valor econòmic retingut 3.426 3.423 3.500
  • Amortitzacions 3.352 3.380 3.500
  • Resultat 74 43 0
(*) Dades extretes del Compte de Pèrdues i Guanys del CHV corresponent a l'exercici 2018. Xifres en milers d'euros
(**) Subvencions a l'explotació del CatSalut per compensar les despeses financeres de préstecs a llarg termini formalitzats per encàrrec del propi CatSalut.

Inversions realitzades

El Pla anual d'inversió en infraestructures del CHV queda definit i aprovat mitjançant una resolució del director del CatSalut. L'any 2018, l'aportació de capital ha estat de 2.523.661,76 €, que s'han destinat a finançar els següents projectes:

  • Obra de reforma de la nova Unitat d'Hospitalització de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Vic (HUV)
  • Adequació de les instal·lacions de l’Àrea Quirúrgica de l’HUV
  • Redacció del projecte de millora de la xarxa d'aigua calenta sanitària a les unitats hospitalització de l’HUV
  • Redacció del projecte d'adequació de les unitats d'hospitalització de l’HUV
  • Redacció del projecte de nous Laboratoris

Ingressos i despeses

La principal font d'ingressos del Consorci prové del contracte d’activitat pública establert amb el CatSalut. Les altres fonts d'ingressos de què disposem corresponen a la prestació sanitària a mútues asseguradores i particulars, a més d’una aportació molt menor per prestacions no assistencials. Aquest 2018, hem incrementat un 2,6% la xifra de negoci, principalment per l'actualització de tarifes del CatSalut, la contraprestació per medicació d'ús hospitalari i la dotació econòmica del programa de reducció de llistes d'espera.

En relació a les despeses, s’ha incrementat un 1,7% les despeses salarials per increments retributius aplicats en aquest període, així com també ha augmentat el cost dels aprovisionaments en un 2,8%, bàsicament per material sanitari i fàrmacs, degut a un increment en sessions de diàlisi i en consums de pròtesis recuperables i no recuperables.

INDICADORS ECONÒMICS* 2016 2017 2018
Ingressos per serveis prestats 87.708 88.178

90.489

Cost de les matèries primeres adquirides i dels serveis prestats 36.638 34.639 35.603
Despesa salarial 49.861 52.462 53.336
Subsidis rebuts 152 71 54
Contractes pagats conforme a les condicions establertes amb proveïdors 100% 100% 100%
Proveïdors de capital (segons interès sobre deutes i préstecs) BBVA 72,16%
La Caixa 27,84%
BBVA 61,89%
La Caixa 38,11%
BBVA 62,38%
La Caixa 37,62%
(*) Xifres en milers d'euros