Resultats qualitatius

El Programa de Qualitat del CHV vetlla, entre d’altres aspectes, per la seguretat dels ciutadans. L'objectiu primordial és protocol·litzar i estandarditzar la pràctica assistencial perquè l'atenció que s'ofereixi sigui el màxim de segura possible i es duguin a terme les accions preventives necessàries per evitar qualsevol incident.

PROCESSOS 2016 2017 2018
Reingressos <30 dies 8,71% 8,19% 7,58%
Reintervencions <30 dies 2,04% 1,83% 2,25%
Retorn a urgències <72 hores* 3,45% 3,46% 3,44%
Ingressos procedents de la UCSI 2,52% 2,88% 2,85%
Resposta a reclamacions <10 dies 84,11% 82,61% 84,64%
Capacitat de resolució**
   De l'àrea d'Urgències 98,47% 98,99% 98,92%
   De l'àrea d'Hospitalització 98,57% 98,76% 98,18%
(*) Excepte Obstetrícia.
(**) Percentatge de casos resolts a HUV: pacients alta menys els trasllats a un nivell superior / total altes.
QUALITAT DE L'ATENCIÓ 2016 2017 2018 Var. %
Teixits
Índex de cesàries 22,5% 24,5% 22,9% -6,4
Riscos d'hospitalització Hospital Universitari de Vic (HUV)
Caigudes a hospitalització (per mil estades) 1,59‰ 1,62‰ 2,09‰ 29,0
Caigudes sense conseqüències o amb lesió lleu 100% 96,8% 100% 3,3
Riscos d’hospitalització Hospital Sant Jaume de Manlleu (HSJM)
Caigudes a hospitalització (per mil estades) 4,7‰ 5,62‰ 5,56‰ -1,1
Caigudes sense conseqüències o amb lesió lleu 97,32% 96,15% 99,28% 3,3
Mortalitat
Exitus sobre altes 3,7% 3,7% 3,8% 24,0
   Hospital Universitari de Vic 2,3% 2,4% 3,0% 25,4
   Hospital de Manlleu 17,2% 16,9% 21,4% 26,5
Exitus sobre urgències 0,050% 0,131% 0,082% -37,1
Mortalitat materna 0 0 0 0,0
Mortalitat perinatal (per mil) 1,6‰ 6,1‰ 4,3‰ -28,5
Mortalitat criteris de Rutstein* 0 1 0 -100,0
Índex de mortalitat ajustat a risc (IMAR) 0,896 0,825 0,992
Índex de complicacions ajustat a risc (ICAR) 0,825 0,986 0,710
(*) Criteris de Rutstein: apendicitis de 5 a 64 anys, colecistitis de 5 a 64 anys, asma de 5 a 44 anys
GESTIÓ DEL MEDICAMENT 2016 2017 2018 Var. %
Terapèutica Hospital Universitari de Vic
Prevalença de pacients amb antibiòtics 41,8% 41,7% 44,8% 7,4
Prevalença qualitat d'ús dels antibiòtics 57,8% 65,7% 58,5% -11,0
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta (registre VINCAT) 56,6% 67,7% 80,2% 18,4
Terapèutica Hospital Sant Jaume de Manlleu
Prevalença de pacients amb antibiòtics 23,6% 16,4% 20,1% 22,6
Prevalença qualitat d'ús dels antibiòtics (tractament correcte) 63,9% 70,8% 58,1% -17,9
CONTROL DE PROPAGACIÓ DE MALALTIES 2016 2017 2018 Var. %
Infeccions
Prevalença de pacients amb infecció nosocomial a HUV 7,0% 8,9% 8,8% -1,1
Pacients amb sonda urinària circuit tancat a HUV 76,9% 86,8% 85,3% -1,7
Pacients amb sonda urinària circuit tancat a HSJM 100% 100% 100,0% 0,0
Incidència de casos nous de MARSA 0,41‰ 0,44‰ 0,46‰ 4,5
Incidència de casos nous de MARSA d’adquisició hospitalària 0,03‰ 0,02‰ 0,05‰ 150,0
Pacients amb vacunació antipneumoccòcica a HSJM 64,5% 77,8% 77,9% 0,1
Protocols de prevenció de propagació de malalties actualitzats 40,0% 8,3% 0,0% -100,0