Energia i emissions

Les principals fonts d'energia que s’utilitzen al CHV són l'electricitat (50%) que consumeixen els llums i aparells i sistema d’aire condicionat, i el gas natural (49%) de la calefacció. El consum de carburants està associat al funcionament dels tres vehicles propis i del grup electrogen i és gairebé residual (0,53%).

Aquest 2018, el consum global d'energia ha augmentat lleugerament respecte l’any anterior (+4,1%). L’augment més important ha estat en el consum de gas natural (+7,8%). El consum d’electricitat, en canvi, s’ha reduït a l’Hospital Universitari de Vic (-0,9%).

CONSUM D'ENERGIA 2016 2017 2018 Var.
Consum total d'energia (MWh) 11.255 12.007 12.496 4,1%
• Electricitat 6.050 6.264 6.302 0,6%
• Gas natural 5.146 5.685 6.128 7,8%
• Combustibles 58,76 57,85 65,53 13,3%
Gasoil dels vehicles 58,76 57,85 57,06 -1,4%
Gasoil del grup electrogen 0 0 8,47 100%
Consum per superfície (MWh/m2) 0,201 0,214 0,223 4,2%
• Electricitat 0,109 0,112 0,113 0,9%
• Gas natural 0,092 0,102 0,110 7,8%
ENERGIES RENOVABLES (solar-tèrmica) 2016* 2017 2018** Var.
Energia generada per sistemes alternatius (MWh) 197,20 211,65 63,56 -70%
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.) 0,16 0,17 0,05 -71%
Percentatge sobre el consum total 1,45% 1,77% 0,51% -71%

(*) Les xifres del 2016 són una estimació, ja que va fallar l'enregistrament de dades entre gener i abril i al desembre.
(**) El 2018 s’ha aturat el sistema de generació de l’HUV.

Petjada de carboni

Aquest 2018, incorporem les emissions indirectes anomenades d'abast 3, que es deriven de la generació de residus i del consum d'aigua, al càlcul total de les emissions derivades de l'activitat del CHV. Perquè les dades siguin comparables amb els anys anteriors, s'han recalculat també les emissions d'aquests anys.

EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE 2016 2017* 2018 Var.
Emissions directes (Abast 1)        
• Per gas natural 936 1.035 1.115 7,8%
• Per gasoil de vehicles 14 13 14 8,3%
• Per grup electrogen 0 0 2 100%
Total emissions Abast 1 950 1.048 1.132 8,0%
Emissions indirectes (Abast 2)        
• Per electricitat 1.863 2.455 2.470  
Total emissions Abast 2 1.863 2.455 2.470 0,6%
Altres emissions indirectes (Abast 3)        
• Per residus 272 238 282 18,8%
• Per aigua 23 18 18 1,9%
Total emissions Abast 3 295 255 300 17,6%
Emissions no emeses fruit de l’aprofitament d’energia solar 35,9 38,5 11,6 -70%
Emissions totals
(tones de CO2)
3.072 3.720 3.890 3,8%
Emissions per superfície
(tones CO2 per 100m2)
5,58 6,75 6,98 3,4%
Font: Guia per al càlcul d'emissions de la Generalitat de Catalunya, versió 2019
*El factor d'emissió el 2017 va passar de 0,3080 a 0,3920, fet que comporta un increment important en les emissions d'abast 2.