Relació empresa-treballador

La relació empresa-treballador és clau per al bon funcionament de l’organització, per això promovem un clima d'entesa i cooperació amb els òrgans de representació legal dels treballadors. Al CHV existeixen dos Comitès d’Empresa que representen, respectivament, els treballadors dels centres situats a Vic i a Manlleu. De manera trimestral, s’organitzen reunions entre aquests comitès, les direccions implicades i la coordinadora de Relacions Laborals, on es tracten les qüestions proposades per l'empresa i pels representants sindicals. A més, durant l'any es fan dues reunions més amb cadascun dels Comitès d'Empresa.

Fruit d’aquesta relació, hi ha establertes diferents comissions específiques que tracten temes rellevants per ambdues parts, i que es reuneixen periòdicament per acordar els temes prioritaris i fer-ne seguiment. A més, de manera puntual es creen comissions puntuals per consensuar pactes concrets.

  • Comissió de Formació
  • Comissió de Vacances
  • Comitè de Seguretat i Salut
  • Comissió del Sistema d'incentivació, promoció i desenvolupament professional

L'any 2019 s’organitzaran grups focals per detectar aspectes de millora a nivell de conciliació, flexibilitat o RSC. També es preveu realitzar una enquesta de clima laboral a finals d’any o principis del 2020