Eficiència i efectivitat

Una precisa gestió de la informació clínica i econòmica ens permet millorar els serveis i conèixer el nostre grau d’eficiència i d’efectivitat en comparació amb hospitals del mateix nivell.

INDICADORS D'EFICIÈNCIA 2016 2017 2018
Gestió d’estades ajustades a risc (IEAR)* 0,7856 0,7582 0,8513
Gestió d’estades preoperatòries* 1,6314 1,6314 1,7926
Cirurgia sense ingrés** 1,1202 1,1202 1,1590
(*) Valors inferiors a 1 indiquen que l'hospital utilitza menys dies d'estada per atendre la seva casuística que l'estàndard i que, per tant, és més eficient.
(**) Valors superiors a 1 indiquen que l'hospital ambulatoritza més casos que l'estàndard i que, per tant, és més eficient.
INDICADORS D'EFECTIVITAT* 2016 2017 2018
Mortalitat (IMAR) 0,8767 0,8249 0,9665
Complicacions (ICAR) 0,8508 1,0055 0,7062
Readmissions (IRAR) 0,9387 0,9992 1,1378
(*) Valors inferiors a 1 indiquen que l'hospital té menys casos que l'estàndard, i a l’inrevés.

La font d’aquestes dades és l’eina de benchmarking IAmetrics, de l’empresa especialitzada IASIST. En anys anteriors, les dades provenien de la Central de Resultats de l’Observatori de Salut de Catalunya i del MSIQ (Catsalut), dues bases de dades que, enguany, no estaven degudament actualitzades.