Responsabilitat social

Per la condició d'entitat pública i per la rellevància social de l'activitat que duem a terme, la Responsabilitat Social és un element bàsic en la nostra estratègia de gestió, En especial, des que, l’any 2014, vàrem dur a terme per primera vegada una 'Anàlisi de materialitat': un procés per identificar quins aspectes econòmics, socials i ambientals consideraven més rellevants els nostres grups d'interès per tal d’incorporar-los a l’estratègia i objectius de la nostra institució, que es recullen al Pla director de RS 2016-2020. Anualment, aquest pla està sotmès a una revisió i s'elabora un pla d'actuació amb la finalitat de fer de la nostra institució una organització d'excel·lència amb criteris de sostenibilitat. Al mateix temps, mantenim un compromís ineludible amb la transparència informativa i el comportament ètic.

L'ètica com a element transversal

El Codi Ètic és la guia de bona conducta que estableix els compromisos i els principis ètics del Consorci. Creat l’any 2008 -i actualitzat periòdicament- constitueix l’eina bàsica de la responsabilitat social i és el marc que garanteix les relacions amb tots els grups d’interès: professionals, pacients, proveïdors, administració... El Codi Ètic es fonamenta en els principis d'autonomia, beneficència, no maleficència i justícia, i inclou els valors vers el pacient de respecte i participació en la presa de decisions, qualitat assistencial, seguretat i equitat.

En ocasions, l'exercici de l'activitat assistencial afronta situacions que plantegen dilemes ètics. Per donar-hi resposta, comptem amb el Comitè d'Ètica Assistencial (CEA), un òrgan consultiu al servei de ciutadans i professionals que assessora sobre els conflictes ideològics i morals que pot generar la pràctica clínica. El seu principal objectiu és afavorir que les activitats que es duen a terme al Consorci es facin dins el marc del respecte a la dignitat de les persones i els drets humans. D’acord amb el seu propi reglament intern, el CEA està integrat per professionals de diferents disciplines i disposa de múltiples canals per adreçar-hi consultes: verbalment o per escrit a qualsevol dels seus membres, per correu electrònic a comiteetica@chv.cat o directament a través del web corporatiu. Tota consulta es debat en el si del Comitè, ja sigui en les reunions periòdiques o en sessions extraordinàries -segons la premura del tema- i s'emet un informe amb la fonamentació ètica i l’opinió en relació a l'aspecte consultat.

El CEA manté contactes regulars amb el Comitè d'Ètica de Catalunya i altres comitès afins, i realitza activitats docents amb els residents i professionals del Consorci. Enguany, s'han celebrat quatre reunions ordinàries i s'han rebut quatre consultes sobre: Informació (2), Rebuig al tractament i limitació de l'esforç terapèutic i Document de voluntats anticipades. A les reunions s'han discutit temes com la presentació de dades público-privada, les mesures d'esforç terapèutic a la UCI, la informació donada a traves del web i l'augment de demandes d'informació a Atenció al Ciutadà. També s'ha proposat incloure un indicador informàtic als pacients que sol·licitin no informar ningú sobre el seu estat de salut i s'ha informat dels canvis del consentiment informat amb criteris de lectura fàcil (Health Litheracy).

Àmbits d'actuació del Comitè d'Ètica Assistencial del CHV

Comunicació i transparència

Al CHV comptem amb diversos canals per garantir una comunicació permanent, oberta i bidireccional amb tots els grups d'interès. Internament, disposem d'una Intranet, el Portal de l'empleat, la revista corporativa o l'enquesta de clima laboral, entre d'altres. Anualment, la direcció del centre presenta a tots els comandaments del centre i comitè d'empresa el tancament de l'any anterior amb resultats econòmics, d'activitat i qualitatius.

Externament, a més de les vies convencionals (premsa i suports informatius als centres), comptem amb la web 2.0, dins la qual es pot consultar el Portal de la Transparència, on es manté actualitzada la informació institucional, laboral, econòmica i estadística. S’ha celebrat una reunió anual amb les associacions de pacients i organitzacions socials que té com objectiu presentar els resultats del CHV en la triple vessant econòmica, social i mediambiental.