Coordinació assistencial

Sistema amb visió comarcal

La coordinació assistencial i la visió comunitària d’aliança, arrelament i servei al territori constitueixen elements clau en la qualitat de l’atenció que prestem als nostres pacients.

El Pacte Territorial, signat per tots els proveïdors d'atenció sanitària d'Osona, recull nou acords en projectes de coordinació assistencial i millora de serveis. Un dels programes en vigor més rellevant és el Model d'atenció al pacient crònic amb necessitats complexes i al pacient fràgil, que precisa d'una gran coordinació sanitària i social a nivell de territori. També s’ha treballat l'avaluació territorial de rutes assistencials establertes, especialment de la Diabetis tipus 2.

Un element bàsic de la coordinació comarcal és el desplegament del model d'atenció a la Salut Mental a la comarca, amb les següents actuacions l’any 2018:

  • Seguiment del desplegament de la cartera de Salut Mental a primària i que contempla atenció a l'assistència individual, grupal, gestió de les derivacions i interconsultes i coordinació amb els professionals de l'atenció primària, coordinació específica per a pacients susceptibles de ser inclosos en el programa de temptatives autolítiques i aspectes formatius.
  • Desplegament de la Unitat funcional d'Atenció als brots psicòtics incipients conjuntament amb els professionals dels àmbits socials i educatius.
  • Participació en el disseny del projecte de la lluita contra l'estigma, adreçat als professionals d'atenció primària.
  • Desplegament del Programa de Suport a les residències de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Aquest programa va dirigit a la població de risc que implica actuar quan un infant o un adolescent convisqui en un mitjà familiar on no té garantides les necessitats bàsiques.
  • Desplegament del programa i funcionament de les unitats funcionals de l'espectre Autista (UFTEA).

Altres aspectes de coordinació treballats impliquen accessibilitat als serveis, desplegament del Pla nacional d'urgències, l'atenció a les persones afectades per les síndromes de sensibilització central (CSS) i acords per integrar la salut a totes les polítiques del Pla Interdepertamental i Intersectorial de salut Pública (PINSAP) a Osona.

A nivell social es realitzen sessions de coordinació periòdiques entre professionals dels serveis socials d'atenció primària i especialitzada.

Visites no presencials com a eina de coordinació i satisfacció per als pacients i les seves famílies

El sistema de visites no presencials, basat en la comunicació entre professionals d'atenció primària i especialitzada, s'ha consolidat com un aspecte de coordinació clau entre nivells assistencials. L'any 2018, s’han realitzat 3.424 visites no presencials, un 26% més que l'any anterior. Les especialitats amb més activitat van ser: pediatria, cardiologia, endocrinologia i dermatologia, seguides de pneumologia, nefrologia, reumatologia i urologia.

Aquest sistema, pel qual es continua apostant fermament, millora la coordinació i la resolució assistencial, evita que els pacients s'hagin de desplaçar, escurça el temps d'espera per accedir a les consultes i permet resoldre el problema de salut en el lloc més proper al domicili, contribuint així a reduir la petjada de carboni.