Proves diagnòstiques i medicació

RADIOLOGIA 2016 2017
Sol·licituds 77.321 76.819
TAC 11.337 11.119
Ressonància magnètica 6.039 5.794
Mamografies* 10.945 10.931
Ecografies 8.781 8.229
Radiologia simple 48.983 49.585
Radiologia especials 398 326
(*) Inclou les mamografies del Programa de Cribratge
LABORATORI* 2016 2017
Sol·licituds 195.204 193.445
Determinacions 2.071.368 2.067.403
   Hematologia 297.502 295.424
   Microbiologia 196.242 209.360
   Bioquímica 1.553.492 1.539.609
   Immunologia-Al.lergia 24.132 23.010
Estudis pretransfusionals 4.224 4.323
Unitats transfoses 3.170 3.434
(*) Dades 2016 modificades per canvi de metodologia de càlcul
ANATOMIA PATOLÒGICA 2016 2017
Sol·licituds 24.300 24.144
Histologies 9.560 9.767
Citologies 11.901 11.282
Necròpsies 22 24
Biologia molecular 2.839 3.095
ALTRES PROVES INTERVENCIONISTES 2016 2017
Total                                                                5.537 5.635
Endoscòpies digestives* 4.144 4.279
Histeroscòpies 222 211
Broncoscòpies 208 186
Cistoscòpies 921 868
Biòpsies prostàtiques 42 91
(*) Inclou les endoscòpies del Programa de Cribratge
MEDICACIÓ 2016 2017
Fàrmacs dispensats 3.368.703 3.470.188
Elaboració de medicaments:
Preparacions QT 6.174 6.410
Bombes PCA 1.029 877
Preparacions NP 4.023 2.306
Preparacions NE 333 271
Unitats envasades 235.485 228.091