Plans de millora

L'anàlisi de l'opinió dels usuaris permet identificar aspectes que ens ajuden a millorar la nostra feina. A partir dels resultats obtinguts, tant d'estudis com de les reclamacions i suggeriments rebuts, es fa una priorització i un pla de millora amb accions que tenen com a finalitat donar resposta als aspectes plantejats. L'any 2017, les accions de millora s'han centrat en:   

  • Reduir la llista d'espera quirúrgica
  • Incorporar nous professionals i reorganitzar el Servei de Salut Mental
  • Millorar el servei de cuina

Organització i tràmits

El CHV va dur a terme, al llarg de l'any passat, una planificació exhaustiva de l'activitat quirúrgica orientada a dos grans objectius: acabar l'any amb menys pacients en llista d'espera quirúrgica i aconseguir que totes les intervencions es realitzessin dins del termini de garantia establert.

L'aplicació, a partir del mes de maig, d'un pla de xoc va permetre obrir més hores de quiròfans: l'activitat es va incrementar en 245 sessions quirúrgiques, cadascuna equivalent a 7 hores de quiròfan, aproximadament. Aquestes sessions extra, sumades al fet de ser més eficients en les sessions ordinàries, va permetre realitzar 897 operacions més de la llista d'espera que l’any anterior. En conjunt, s’ha reduït un 18% els pacients en llista d'espera quirúrgica i un 22,6% els temps mitjà d’espera, tancant l'any amb les millors dades dels darrer lustre.

Pel que fa a proves diagnòstiques, a 31 de desembre de 2017, hi havia un 17,42% menys de pacients que l’any anterior pendents d’una prova preferent i un 3% menys en les proves ordinàries. El 100% de les proves es van realitzar dins el termini de referència: 30 dies les preferents i 90 les ordinàries.

En relació a les visites ambulatòries, es va aconseguir disminuir el volum de pacients i el temps mitjà d'espera per primera visita en totes les especialitats. El 96,3% de les visites es van fer dins del terminis establerts pel CatSalut, mentre que el 2016 havien sigut el 79,3%.

Informació als pacients

Durant el 2017, s'ha habilitat que els ciutadans es puguin donar d’alta des dels centres del CHV a la plataforma ‘La Meva Salut’ del CatSalut, un entorn digital personal on el pacient pot fer tràmits, demanar informació clínica i posar-se en contacte amb el seu facultatiu.

Privacitat de l'usuari

La intimitat i la confidencialitat de les dades són aspectes clau per a la dignitat de les persones i estan recollits tant al Codi Ètic del CHV com en un protocol específic. El grau de satisfacció dels pacients en relació a aquesta matèria ha incrementat a Consultes Externes: l'any 2014 (el darrer en què es va fer una enquesta específica) es va valorar satisfactòriament amb un 96,3% i l'any 2017 amb un 98,7%.