Gestió dels residus

La tipologia de residus que es generen al CHV és molt variada, si bé es caracteritza per un tipus de residu perillós derivat de l'atenció sanitària (material citotòxic, punyent i tallant, sang i hemoderivats, reactius, radiografies), que requereix un tractament específic com pot ser l'esterilització o la gestió especialitzada. D'altra banda, també es generen residus no perillosos com paper i cartró, matèria orgànica o envasos. La nostra política és minimitzar la generació de residus i prioritzar-ne la reutilització i el reciclatge, sempre que és possible. Tanmateix, en casos com els residus citotòxics, el seu destí és la incineració.

El volum de residus ha disminuït de manera important aquest 2017 (-11,6%), i ho ha fet en la majoria de fraccions, tret de les derivades de l'assistència sanitària que són més més difícils de minimitzar. Una fracció important que s'ha reduït significativament és la matèria orgànica (-32%), així com el paper i cartró (-23,3%).

RESIDUS I TRACTAMENT (tones) 2015 2016 2017 Var. Destí
Total de residus generats 662,04 671,78 593,95 -11,6%  
Rebuig (grups I i II) 357,39 381,29 342,86 -10,1% Dipòsit controlat
Grup III (tallant, sang...) 49,38 50,65 59,12 16,7% Esterilització /Abocador
Grup IV (citotòxics) 6,84 8,10 11,04 36,3% Incineració
Matèria orgànica 86,61 86,39 58,74 -32% Planta de tractament*
Paper i cartró 79,32 65,02 49,84 -23,3% Reciclatge*
Envasos lleugers 26,83 31,79 30,35 -4,5%
Ferralla 0,54 3,41 2,15 -37%
Olis de cuina 1,01 0,59 1,01 71,1%
Roba 1,57 1,20 1,10 -8,3% Reutilització*
Tòners i cintes d'impressora 0,63 0,96 0,90 -6,3%
Vidre 17,23 16,86 11,65 -30,9% Gestor especialitzat
Fluorescents 0,16 0,82 0,54 -34,1%
Piles 0,06 0,08 0,08 0%
Productes no halogenats o no clorats (xilè) 1,8 1,25 2,35 88%
Reactius** 0,01 0,03 0,03 0%
Altres residus no significatius*** 32,66 23,34 22,70 -2,7%
(*) En verd, sistemes de valorització dels residus.
(**) Inclòs dins d''Altres residus no significatius'
(***) Inclou: residus de jardineria, residus de fàrmacs, equipaments sanitaris, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, plaques de radiologia, residus de metalls pesants, envasos contaminats, filtres de campanes de citotòxics, runa, reactius i residus d'absorbents.